Rift

Rift

Rift bezeichnet:

 • Grabenbruch, Riftzone, ein Begriff aus dem Bereich der Plattentektonik
 • Rift (Sprache). südkuschitische Sprache
 • Riftbrett, im Radialschnitt gesägte Bretter (Winkel zwischen Jahresringen und Brettseiten 60°–90°)
 • RIFT, ein Online-Rollenspiel der Firma Trion World Network

Rift Valley heißen:


Rifts steht für:

Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • RIFT — Обложка стандартной версии игры Разработчик Trion World Network Издатель Trion World Network Локализатор …   Википедия

 • rift — [ rift ] n. m. • 1942; mot angl., abrév. de rift valley « fossé d effondrement » ♦ Géogr. Fossé tectonique long de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de kilomètres, correspondant à une zone de fracture de l écorce terrestre. Les grands… …   Encyclopédie Universelle

 • RIFT — Entwickler Trion Wor …   Deutsch Wikipedia

 • rift — [ rıft ] noun count 1. ) a disagreement between two people or groups: rift between: After the war a serious rift developed between the two former allies. rift with: The government denied there had been a rift with the UN. heal the rift (=end a… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • rift — RIFT, rifturi, s.n. (geol.) Şir de rupturi ale scoarţei terestre sub fundul oceanelor. ♦ Fisură în sol făcută de un râu. – Din fr., engl. rift. Trimis de IoanSoleriu, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 RIFT s.n. (geol.) Şir de rupturi ale scoarţei… …   Dicționar Român

 • rift — [rıft] n [Date: 1300 1400; Origin: From a Scandinavian language] 1.) a situation in which two people or groups have had a serious disagreement and begun to dislike and not trust each other = ↑split rift between/with ▪ Party officials have denied… …   Dictionary of contemporary English

 • Rift — Rift, v. t. [imp. & p. p. {Rifted}; p. pr. & vb. n. {Rifting}.] To cleave; to rive; to split; as, to rift an oak or a rock; to rift the clouds. Longfellow. [1913 Webster] To dwell these rifted rocks between. Wordsworth. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Rift — Rift, n. [Written also {reft}.] [Dan. rift, fr. rieve to rend. See {Rive}.] 1. An opening made by riving or splitting; a cleft; a fissure. Spenser. [1913 Webster] 2. A shallow place in a stream; a ford. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • rift — (n.) c.1300, from a Scandinavian source (Cf. Dan., Norw. rift a cleft, O.Icel. ript (pronounced rift ) breach; related to O.N. ripa to break a contract (see RIVEN (Cf. riven)) …   Etymology dictionary

 • rift — rift; rift·er; rift·less; …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”