Chinesische Schriftsteller

Chinesische Schriftsteller

Inhaltsverzeichnis

Chronologische Liste

Altertum, Qin, Han, Dynastien vor der Tang-Zeit

Hauptartikel: Chinesische Geschichte, Qin-Dynastie, Han-Dynastie

 • 孔子 Kong Zi (Kongtse, 孔夫子 Kongfuzi, Konfuzius; 551 v. Chr.–479 v. Chr.) ´, NB: Konfuzius selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen
 • 老子 Lao Zi (Laozi, Laotse, Lao-Tse; 6. Jahrhundert v. Chr.), es ist nicht sicher, ob Laozi wirklich gelebt hat.
 • 孫子/孙子 Sun Zi (Sunzi, Sun Tsu, Sun Tzu, Sun Tse, Ssun-ds'; 孙武 Sūn Wŭ; * um 500 v. Chr.)
 • 墨子 Mo Zi (Mozi, Mo Di; spätes 5. Jahrhundert v. Chr.)
 • 孟子 Meng Zi (Mengzi, latinisiert Menzius; um 370 – um 290 v. Chr.)
 • 庄子/莊子 Zhuang Zi (Zhuangzi, Chuang-tzu, Dschuang Dsi; um 365 – 290 v. Chr.)
 • 屈原 Qu Yuan (unsicher: 340–278 v. Chr.)
 • 宋玉 Song Yu (3. Jahrhundert v. Chr.)
 • 董仲舒 Dong Zhongshu (unsicher: 195–115 v. Chr.)
 • 司馬遷 Sima Qian (145–unsicher v. Chr.)
 • 司馬相如 Sima Xiangru (179–117 v. Chr.)
 • 班婕妤 Ban Jieyu (um 48–6 v. Chr.)
 • 王充 Wang Chong (27–91)
 • 班固 Ban Gu (32–92)
 • 張衡 Zhang Heng (78–139)
 • 曹操 Cao Cao (155–220)
 • 曹丕 Cao Pi (187–226)
 • 曹植 Cao Zhi (192–232)
 • 阮籍 Ruan Ji (210–263)
 • 嵇康 Xi Kang (Ji Kang; 223–262)
 • 陸機 Lu Ji (261–303)
 • 陶淵明 Tao Yuanming (365 oder 372–427)
 • 謝靈運 Xie Lingyun (385–422)
 • 劉勰 Liu Xie (unsicher – 520)

Tang-Dynastie und folgende

Hauptartikel: Tang-Dynastie

 • 寒山 Hanshan (unsicher: 680–793)
 • 孟浩然 Meng Haoran (689 oder 691–740)
 • 王維 Wang Wei (701–761)
 • 李白 Li Bai (Li Bo, Taibai; 701–762)
 • 杜甫 Du Fu (712–770)
 • 韓愈 Han Yu (768–824)
 • 白居易 Bai Juyi (772–846)
 • 柳宗元 Liu Zongyuan (773–819)
 • 元稹 Yuan Zhen (779–831)
 • 牛僧孺 Niu Sengru (780–848)
 • 李賀 Li He (791–817)
 • 李公佐 Li Gongzuo (um 800)
 • 沈既濟 Shen Jiji (um 800)
 • 杜牧 Du Mu (803–852)
 • 李商隱 Li Shangyin (812–858)
 • 張讀 Zhang Du (834(?)–882)
 • 杜光庭 Du Guanting (850–933)
 • 張繼 Zhang Ji (zwischen 825 und 875)
 • 樊绰/樊綽 Fan Chuo (zwischen 850 und 900)
 • 李煜 Li Yu (937–978)

Song-Dynastie und folgende

Hauptartikel: Song-Dynastie

 • 王禹偁 Wáng Yǔchēng (954–1001)
 • 楊億 Yang Yi (974–1020)
 • 宋祁 Sòng Qí (998–1061)
 • 柳永 Liu Yong (11. Jahrhundert)
 • 歐陽修 Ouyang Xiu (1007–1072)
 • 蘇洵 Su Xun (1009–1066)
 • 周敦頤 Zhou Dunyi (1017–1073)
 • 曾鞏 Zeng Gong (1019–1083)
 • 王安石 Wang Anshi (1021–1086)
 • 蘇軾 Su Shi (Su Dongpo; 1036–1101)
 • 蘇轍 Su Che (1039–1112)
 • 黃庭堅 Huang Tingjian (1045–1105)
 • 李清照 Li Qingzhao (1084– unsicher: 1151)
 • 陸游 Lu You (1125–1210)
 • 朱熹 Zhu Xi (1130–1200)
 • 辛棄疾 Xin Qiji (1140–1207)
 • 文天祥 Wen Tianxiang (1236–1282)
 • 關漢卿 Guan Hanqing (13. Jahrhundert)
 • 馬致遠 Ma Zhiyuan (unsicher: 1226–1285)
 • 王實甫 Wang Shifu (13. und 14. Jahrhundert)
 • 白朴 Bai Pu (13. Jahrhundert)
 • 施耐庵 Shi Nai'an (unsicher: 1296–1370)
 • 羅貫中 Luo Guanzhong (unsicher: 1330–1400)

Ming-Dynastie

Hauptartikel: Ming-Dynastie

 • 高启 Gao Qi (1336–1374)
 • 瞿佑 Qu You (1341–1427)
 • 吳承恩 Wu Cheng’en (1500(?)–1582(?))
 • 李贽 Li Zhi (1527–1602)
 • 屠隆 Tu Long (1542–1605)
 • 湯顯祖 Tang Xianzu (1550–1616)
 • 袁宏道 Yuan Hongdao (1568–1610)
 • 馮夢龍 Feng Menglong (1574–1645)
 • 凌濛初 Ling Mengchu (1580–1644)
 • 文震亨 Wen Zhenheng (1585–1645)
 • 徐霞客 Xu Xiake (1587–1641)
 • 张岱 Zhang Dai (1597–1689)
 • 金聖嘆 Jin Shengtan (unsicher–1661)

Qing-Dynastie

Hauptartikel: Qing-Dynastie

 • 李漁 Li Yu (1611–unsicher: 1679)
 • 蒲松齡 Pu Songling (1640–1715)
 • 吳敬梓 Wu Jingzi (1698–1779)
 • 袁枚 Yuan Mei (1716–1797)
 • 曹雪芹 Cao Xueqin (Tsao Hsüe Kin; 1719–1763)
 • 紀昀 Ji Yun (1724–1805)
 • 李汝珍 Li Ruzhen (1763–1830)
 • 黄遵憲 Huang Zunxian (1848–1905)
 • 林紓 Lin Shu (1852–1924)

Moderne

Hauptartikel: Chinesische Geschichte

 • 严复/嚴復 Yan Fu (1853–1924)
 • 刘鹗/劉鶚 Liu E (1857–1909)
 • 康有爲 Kang Youwei (1858–1927)
 • 吳趼人 Wu Jianren (吳沃堯 Wu Woyao; 1866–1910)
 • 李伯元 Li Boyuan (李宝嘉 Li Baojia; 1867–1906)
 • 梁啟超 Liang Qichao (1873–1929)
 • 王国维/王國維 Wang Guowei (1877–1927)
 • 鲁迅/魯迅 Lu Xun (1881–1936)
 • 周作人 Zhou Zuoren (1885–1967)
 • 柳亚子 Liu Yazi (1886–1958)
 • 陈寅恪 Chen Yinque (1890–1969)
 • 胡适 Hu Shi (Hu Shih; 1891–1962)
 • 刘半农 Liu Bannong (1891–1934)
 • 郭沫若 Guo Moruo (1892–1978)
 • 毛澤東/毛泽东 Mao Zedong (1893–1976)
 • 许地山/許地山 Xu Dishan (1893–1941)
 • 白薇 Bai Wei (1894–1987)
 • 苏曼殊/蘇曼殊 Su Manshu (1894–1918)
 • 葉聖陶 Ye Shengtao (1894–1990)
 • 林語堂 Lin Yutang (1895–1976)
 • 张恨水/張恨水 Zhang Henshui (1895–1967)
 • 茅盾 Mao Dun (1896–1981)
 • 徐志摩 Xu Zhimo (1896–1936)
 • 郁达夫/郁達夫 Yu Dafu (1896–1945)
 • 朱光潛 Zhu Guangqian (1897–1986)
 • 宗白华 Zong Baihua (1897–1986)
 • 丰子恺 Feng Zikai (1898–1975)
 • 朱自清 Zhu Ziqing (1898–1948)
 • 田汉/田漢 Tian Han (1898–1968)
 • 老舍 Lao She (1899–1966)
 • 闻一多/聞一多 Wen Yiduo (1899–1946)
 • 冰心 Bing Xin (1900–1999)
 • 李金发 Li Jinfa (1900–1976)
 • 沈从文/沈從文 Shen Congwen (1902–1988)
 • 趙景深 Zhao Jingshen (1902–1985)
 • 梁实秋/梁實秋 Liang Shiqiu (1903–1987)
 • 艾芜 Ai Wu (1904–1992)
 • 巴金 Ba Jin (1904–2005)
 • 丁玲 Ding Ling (1904–1986)
 • 林徽因 Lin Huiyin (1904–1955)
 • 戴望舒 Dai Wangshu (1905–1950)
 • 谢冰莹 Xie Bingying (1906–2000)
 • 趙樹理 Zhao Shuli (1906–1970)
 • 廖沫沙 Liao Mosha (1907–1990)
 • 吴晗 Wu Han (1909–1969)
 • 艾青 Ai Qing (1910–1996)
 • 曹禺 Cao Yu (1910–1996)
 • 錢鍾書 (钱锺书 oder 钱钟书) Qian Zhongshu (1910–1998)
 • 杨绛/楊絳 Yang Jiang, (* 1911)
 • 萧红/蕭紅 Xiao Hong (1911–1942)
 • 邓拓/鄧拓 Deng Tuo (1912–1966)
 • 穆时英/穆時英 Mu Shiying (1912–1940)
 • 杨朔/楊朔 Yang Shuo (1913–1968)
 • 苏青/蘇青 Su Qing (1914–1982)
 • 徐遲/徐迟 Xu Chi (1914–1996)
 • 刘白羽/劉白羽 Liu Baiyu (1916–2005)
 • 王若望 Wang Ruowang (1918–2001)
 • 秦牧 Qin Mu (1919–2002)
 • 张秀亚 Zhang Xiuya (1919–2001)
 • 柏楊 Bo Yang (郭衣洞 Guo Yidong; 1920–2008)
 • 汪曾祺 Wang Zengqi (1920–1997)
 • 魏巍 Wei Wei (* 1920)
 • 张爱玲/張愛玲 Zhang Ailing (Eileen Chang; 1920–1995)
 • 排舫程 Du Pengcheng (1921–1991)
 • 刘宾雁 Liu Binyan (1925–2005)
 • 梁羽生 Liang Yusheng (1926-2009)
 • 陆文夫 Lu Wenfu (1927–2005)
 • 顾工 Gu Gong (* 1928)
 • 白桦 Bai Hua (* 1930)
 • 浩然 Haoran (Hao Ran; * 1932)
 • 郑愁予 Zheng Chouyu (* 1933)
 • 王蒙 Wang Meng (* 1934)
 • 张贤亮 Zhang Xianliang (* 1936)
 • 周克芹 Zhou Keqin (* 1936)
 • 張潔/张洁 Zhang Jie (* 1937)
 • 戴厚英 Dai Houying (* 1938)
 • 高行健 Gao Xingjian (* 1940)
 • 蒋子龍 Jiang Zilong (* 1941)
 • 张晓风 Zhang Xiaofeng (* 1941)
 • 董桥 Dong Qiao (* 1942)
 • 冯骥才 Feng Jicai (* 1942)
 • 古华 Gu Hua (罗鸿玉 Luo Hongyu; * 1942)
 • 刘心武 Liu Xinwu (* 1942)
 • 鄭万隆/郑万隆 Zheng Wanlong (* 1944)
 • 张扬 Zhang Yang (* 1944)
 • 余秋雨 Yu Qiuyu (* 1946)
 • 姜戎 Jiang Rong (* 1947)
 • 郑义 Zheng Yi (* 1947)
 • 遇罗锦 Yu Luojin (* 1948)
 • 张承志 Zhang Chengzhi (* 1948)
 • 阿城 A Cheng (* 1949)
 • 北岛 Bei Dao (赵振开 Zhao Zhenkai; * 1949)
 • 芒克 Mang Ke (姜世伟 Jiang Shiwei; * 1950)
 • 李锐 Li Rui (* 1950)
 • 諶容 Shen Rong (* 1950)
 • 张抗抗 Zhang Kangkang (* 1950)
 • 多多 Duo Duo (粟世征 Su Shizheng; * 1951)
 • 史铁生 Shi Tiesheng (* 1951)
 • 贾平凹 Jia Pingwa (* 1952)
 • 舒婷 Shu Ting (* 1952)
 • 王小波 Wang Xiaobo (1952–1997)
 • 周大新 Zhou Daxin (* 1952)
 • 残雪 Can Xue (* 1953)
 • 韩少功 Han Shaogong (* 1953)
 • 何家弘 He Jiahong (* 1953)
 • 马建 Ma Jian (* 1953)
 • 马原 Ma Yuan (* 1953)
 • 袁红冰 Yuan Hongbing (* 1953)
 • 张辛欣 Zhang Xinxin (* 1953)
 • 刘恒 Liu Heng (* 1954)
 • 卢新华 Lu Xinhua (* 1954)
 • 王安憶 Wang Anyi (* 1954)
 • 方方 Fang Fang (* 1955)
 • 劉索拉 Liu Suola (* 1955)
 • 刘晓波 Liu Xiaobo (* 1955)
 • 楊煉 Yang Lian (* 1955)
 • 顾城 Gu Cheng (1956–1993)
 • 刘醒龙 Liu Xinglong (* 1956)
 • 莫言 Mo Yan (* 1956)
 • 徐星 Xu Xing (* 1956)
 • 张伟 Zhang Wei (* 1956)
 • 池莉 Chi Li (* 1957)
 • 铁凝 Tie Ning (* 1957)
 • 林白 Lin Bai (* 1958)
 • 刘震云 Liu Zhenyun (* 1958)
 • 王朔 Wang Shuo (* 1958)
 • 欣然 Xinran (Xue Xinran, Xinran Xue; * 1958)
 • 阎连科 Yan Lianke (* 1958)
 • 阿来 Alai (A Lai; * 1959)
 • 李抗育 Li Hangyu (* 1959)
 • 孙甘露 Sun Ganlu (* 1959)
 • 扎西达娃 Zhaxi Dawa (* 1959)
 • 刁斗 Diao Dou (* 1960)
 • 余华 Yu Hua (* 1960)
 • 苏童 Su Tong (* 1963)
 • 毕飞宇 Bi Feiyu (* 1964)
 • 迟子建 Chi Zijian (* 1964)
 • 格非 Ge Fei (* 1964)
 • 朱冰 Zhu Bing (* 1964)
 • 石康 Shi Kang (* 1968)
 • 九丹 Jiu Dan (* 1968)
 • 邱华栋 Qiu Huadong (* 1969)
 • 金仁顺 Jin Renshun (* 1970)
 • 棉棉 Mian Mian (* 1970)
 • 魏微 Wei Wei (* 1970)
 • 朱文颖 Zhu Wenying (* 1970)
 • 丁天 Ding Tian (* 1971)
 • 赵波 Zhao Bo (* 1971)
 • 陈家桥 Chen Jiaoqiao (* 1972)
 • 戴来 Dai Lai (* 1972)
 • 周卫慧/周衛慧 Zhou Wei Hui (Wei Hui; * 1973)
 • 李修文 Li Xiuwen (* 1975)
 • 吴虹飞 Wu Hongfei (* 1975)
 • 周潔茹 Zhou Jieru (* 1976)
 • 木子美 Muzi Mei (李丽 Li Li; * 1978)
 • 韩寒 Han Han (* 1982)
 • 田原 Tian Yuan (* 1985)

Hongkonger Schriftsteller

 • 金庸 Jinyong (Jin Yong, 查良镛 Louis Cha; * 1924)
 • Beatrice Lao
 • 梁朗秋 Leung Long Chau (Liang Langqiu; 1911–1998)
 • 倪匡 Ni Kuang (* 1935)
 • 古龍/古龙 Gu Long (* 1938)
 • 西西 Xi Xi (* 1938)
 • 亦舒 Yi Shu (* 1946)
 • 也斯 Ye Si (梁秉鈞 Leung Ping-kwan; (* 1948)
 • 何福仁 Ho Fuk Yan (He Furen)

Taiwanische Schriftsteller

Siehe Liste taiwanischer Schriftsteller

Chinesischstämmige Autoren nicht chinesischsprachiger Werke

 • 韩素音 Han Suyin (Rosalie Elisabeth Kuanghu Chow; Zhōu Guānghú 周光湖; * 1917), schreibt in englischer Sprache
 • Maxine Hong Kingston (Tang Tingting 湯婷婷; * 1940), schreibt in englischer Sprache
 • Beatrice Lao, schreibt in englischer Sprache
 • Amy Tan (Tan Enmei 譚恩美; * 1952), schreibt in englischer Sprache
 • 張戎/张戎 Zhang Rong (Jung Chang; * 1952), schreibt in englischer Sprache
 • 裘小龙 Qiu Xiaolong (* 1953), schreibt in englischer Sprache
 • 戴思杰 Dai Sijie (* 1954), schreibt in französischer Sprache
 • 哈金 Ha Jin (金雪飞 Jin Xuefei; (* 1956), schreibt in englischer Sprache
 • 亚丁 Ya Ding (* 1956), schreibt in französischer Sprache
 • 罗令源 Luo Lingyuan (* 1963), schreibt in deutscher Sprache
 • 山飒/山颯 Shan Sa (* 1972), schreibt in französischer Sprache

Liste nach Namen geordnet (alphabetisch, Familienname [姓] zuerst)

A, B, C, D

 • 阿城 A Cheng (* 1949)
 • 阿来 Alai (A Lai; * 1959)
 • 艾青 Ai Qing (1910–1996)
 • 艾芜 Ai Wu (1904–1992)
 • 巴金 Ba Jin (1904–2005)
 • 白桦 Bai Hua (* 1930)
 • 白居易 Bai Juyi (772–846)
 • 白朴 Bai Pu (13. Jahrhundert)
 • 白薇 Bai Wei (1894–1987)
 • 班固 Ban Gu (32–92)
 • 班婕妤 Ban Jieyu (um 48–6 v. Chr.)
 • 北岛 Bei Dao (赵振开 Zhao Zhenkai; * 1949)
 • 毕飞宇 Bi Feiyu (* 1964)
 • 冰心 Bing Xin (1900–1999)
 • 柏楊 Bo Yang (郭衣洞 Guo Yidong; 1920–2008)
 • 残雪 Can Xue (* 1953)
 • 曹操 Cao Cao (155–220)
 • 曹丕 Cao Pi (187–226)
 • 曹雪芹 Cao Xueqin (unsicher: –1763)
 • 曹禺 Cao Yu (1910–1996)
 • 曹植 Cao Zhi (192–232)
 • Eileen Chang: siehe Zhang Ailing
 • Jung Chang: siehe Zhang Rong
 • 陈家桥 Chen Jiaoqiao (* 1972)
 • 陈寅恪 Chen Yinque (1890–1969)
 • 迟子建 Chi Zijian (* 1964)
 • 池莉 Chi Li (* 1957)
 • 戴厚英 Dai Houying (* 1938)
 • 戴来 Dai Lai (* 1972)
 • 戴思杰 Dai Sijie (* 1954)
 • 戴望舒 Dai Wangshu (1905–1950)
 • 邓拓/鄧拓 Deng Tuo (1912–1966)
 • 刁斗 Diao Dou (* 1960)
 • 丁天 Ding Tian (* 1971)
 • 董桥 Dong Qiao (* 1942)
 • 董仲舒 Dong Zhongshu (unsicher: 195–115 v. Chr.)
 • 杜牧 Du Mu (803–852)
 • 排舫程 Du Pengcheng (1921–1991)
 • 杜甫 Du Fu (712–770)
 • 杜光庭 Du Guanting (850–933)
 • 多多 Duo Duo (粟世征 Su Shizheng; * 1951)
 • 丁玲 Ding Ling (1904–1986)

F, G, H, J, K

 • 高启 Gao Qi (1336–1374)
 • 格非 Ge Fei (* 1964)
 • 關漢卿 Guan Hanqing (13. Jahrhundert)
 • 郭沫若 Guo Moruo (1892–1978)
 • 高行健 Gao Xingjian (* 1940)
 • 顾城 Gu Cheng (1956–1993)
 • 顾工 Gu Gong (* 1928)
 • 古华 Gu Hua (罗鸿玉 Luo Hongyu; * 1942)
 • 古龍/古龙 Gu Long (* 1938)
 • 哈金 Ha Jin (金雪飞 Jin Xuefei; * 1956), schreibt in englischer Sprache
 • 韩寒 Han Han (* 1982)
 • 寒山 Hanshan (unsicher: 680–793)
 • 韩少功 Han Shaogong (* 1953)
 • 韩素音 Han Suyin (Rosalie Elisabeth Kuanghu Chow; Zhōu Guānghú 周光湖; *1917), schreibt in englischer Sprache
 • 韓愈 Han Yu (768–824)
 • 浩然 Haoran (Hao Ran; * 1932)
 • 何家弘 He Jiahong (* 1953)
 • 何福仁 Ho Fuk Yan (He Furen)
 • Maxine Hong Kingston (Tang Tingting 湯婷婷; * 1940), schreibt in englischer Sprache
 • 黃庭堅 Huang Tingjian (1045–1105)
 • 黃遵憲 Huang Zunxian (1848–1905)
 • 胡适 Hu Shi (Hu Shih; 1891–1962)
 • 紀昀 Ji Yun (1724–1805)
 • 贾平凹 Jia Pingwa (* 1952)
 • 姜戎 Jiang Rong (* 1947)
 • 蒋子龍 Jiang Zilong (* 1941)
 • 金仁顺 Jin Renshun (* 1970)
 • 金聖嘆 Jin Shengtan ((?)–1661)
 • 金庸 Jinyong (Jin Yong, 查良镛 Louis Cha; * 1924)
 • 九丹 Jiu Dan (* 1968)
 • 康有爲 Kang Youwei (1858–1927)
 • 孔子 Kong Zi (Kongtse, 孔夫子 Kongfuzi, Konfuzius; 551–479 v. Chr.) , NB: Konfuzius selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen

L

 • Beatrice Lao
 • 老舍 Lao She (1899–1966)
 • 老子 Lao Zi (Laozi, Laotse, Lao-Tse; 6. Jahrhundert v. Chr), es ist nicht sicher, ob Laozi wirklich gelebt hat.
 • 李白 Li Bai (701–762)
 • 李伯元 Li Boyuan (李宝嘉 Li Baojia; 1867–1906)
 • 李杭育 Li Hangyu (* 1959)
 • 李賀 Li He (791–817)
 • 李金发 Li Jinfa (1900–1976)
 • 李公佐 Li Gongzuo (um 800)
 • 李清照 Li Qingzhao (1084–unsicher: 1151)
 • 李汝珍 Li Ruzhen (1763–1830)
 • 李锐 Li Rui (* 1950)
 • 李商隱 Li Shangyin (812–858)
 • 李修文 Li Xiuwen (* 1975)
 • 李漁 Li Yu (1611–unsicher: 1679)
 • 李煜 Li Yu (937–978)
 • 李贽 Li Zhi (1527–1602)
 • 林白 Lin Bai (* 1958)
 • 林徽因 Lin Huiyin (1904–1955)
 • 梁啟超 Liang Qichao (1873–1929)
 • 梁实秋/梁實秋 Liang Shiqiu (1903–1987)
 • 梁羽生 Liang Yusheng (1926-2009)
 • 廖沫沙 Liao Mosha (1907–1990)
 • 林紓 Lin Shu (1852–1924)
 • 林語堂 Lin Yutang, (1895–1976)
 • 凌濛初 Ling Mengchu (1580–1644)
 • 劉白羽 Liu Baiyu (1916–2005)
 • 刘半农 Liu Bannong (1891–1934)
 • 刘宾雁 Liu Binyan (1925–2005)
 • 劉鶚 Liu E (1857–1909)
 • 刘恒 Liu Heng (* 1954)
 • 劉索拉 Liu Suola (* 1955)
 • 劉勰 Liu Xie (unsicher: –520)
 • 刘心武 Liu Xinwu (* 1942)
 • 刘醒龙 Liu Xinglong (* 1956)
 • 柳亚子 Liu Yazi (1886–1958)
 • 柳永 Liu Yong (11. Jahrhundert)
 • 刘震云 Liu Zhenyun (* 1958)
 • 柳宗元 Liu Zongyuan (773–819)
 • 梁朗秋 Leung Long Chau (1911–1998)
 • 陸機 Lu Ji (261–303)
 • 陆晶清, eigentlich 陆秀珍 Lù Jīngqīng (1907–1993)
 • 陆文夫 Lu Wenfu (1927–2005)
 • 卢新华 Lu Xinhua (* 1954)
 • 陸游 Lu You (1125–1210)
 • 魯迅 Lu Xun (1881–1936)
 • 骆宾王 Luo Binwang (um 626 – um 684)
 • 羅貫中 Luo Guanzhong (unsicher: 1330–1400)
 • 罗令源 Luo Lingyuan (* 1963), schreibt in deutscher Sprache

M, N, O, P, Q, S und T

 • 马建 Ma Jian (* 1953)
 • 马原 Ma Yuan (* 1953)
 • 馬致遠 Ma Zhiyuan (unsicher: 1226–1285)
 • 芒克 Mang Ke (姜世伟 Jiang Shiwei; * 1950)
 • 茅盾 Mao Dun (1896–1981)
 • 毛澤東/毛泽东 Mao Zedong (1893–1976)
 • 孟浩然 Meng Haoran (689 oder 691–740)
 • 孟子 Meng Zi (Mengzi, latinisiert Menzius; um 370 – um 290 v. Chr)
 • 棉棉 Mian Mian (* 1970)
 • 莫言 Mo Yan (*1956)
 • 墨子 Mo Zi (Mozi, Mo Di; zwischen 450 und 500 v. Chr)
 • 穆时英/穆時英 Mu Shiying (1912–1940)
 • 木子美 Muzi Mei (李丽 Li Li; * 1978)
 • 倪匡 Ni Kuang (* 1935)
 • 牛僧孺 Niu Sengru (780–848)
 • 蒲松齡 Pu Songling (1640–1715)
 • 秦牧 Qin Mu (1919–2002)
 • 邱华栋 Qiu Huadong (* 1969)
 • 裘小龙 Qiu Xiaolong (* 1953), schreibt in englischer Sprache
 • 瞿佑 Qu You (1341–1427)
 • 屈原 Qu Yuan (unsicher: 340–278 v. Chr.)
 • 钱钟书 Qian Zhongshu, (1910–1998)
 • 山飒 Shan Sa (*1972)
 • 沈從文 Shen Congwen (1902–1988)
 • 沈既濟 Shen Jiji (um 800)
 • 諶容 Shen Rong (* 1950)
 • 石康 Shi Kang (* 1968)
 • 施耐庵 Shi Nai'an (unsicher: 1296–1370)
 • 史铁生 Shi Tiesheng (* 1951)
 • 舒婷 Shu Ting (* 1952)
 • 司馬遷 Sima Qian (145– unsicher v. Chr.)
 • 司馬相如 Sima Xiangru (179–117 v. Chr.)
 • 宋祁 Sòng Qí (998–1061)
 • 宋玉 Song Yu (3. Jahrhundert v. Chr.)
 • 蘇轍 Su Che (1039–1112)
 • 蘇曼殊 Su Manshu (1894–1918)
 • 苏青/蘇青 Su Qing (1914–1982)
 • 蘇軾 Su Shi (1036–1101)
 • 苏童 Su Tong (* 1963)
 • 蘇洵 Su Xun (1009–1066)
 • 孙甘露 Sun Ganlu (* 1959)
 • 孫子/孙子 Sun Zi (Sunzi, Sun Tsu, Sun Tzu, Sun Tse, Ssun-ds'; 孙武 Sūn Wŭ; * um 500 v. Chr.)
 • 陶淵明 Tao Yuanming (365 oder 372–427)
 • Amy Tan (Tan Enmei 譚恩美; * 1952), schreibt in englischer Sprache
 • 湯顯祖 Tang Xianzu (1550–1616)
 • 田漢 Tian Han (1898–1968)
 • 田原 Tian Yuan (* 1985)
 • 铁凝 Tie Ning (* 1957)
 • 屠隆 Tu Long (1542–1605)

W, X, Y und Z

 • 王安石 Wang Anshi (1021–1086)
 • 王安憶 Wang Anyi (* 1954)
 • 王充 Wang Chong (27–91)
 • 王國維 Wang Guowei (1877–1927)
 • 王蒙 Wang Meng (* 1934)
 • 王若望 Wang Ruowang (1918–2001)
 • 王實甫 Wang Shifu (zwischen 13. und 14. Jahrhundert)
 • 王朔 Wang Shuo (* 1958)
 • 王維 Wang Wei (701–761)
 • 王小波 Wang Xiaobo (1952–1997)
 • 王禹偁 Wáng Yǔchēng (954–1001)
 • 汪曾祺 Wang Zengqi (1920–1997)
 • Wei Hui: siehe Zhou Weihui
 • 魏巍 Wei Wei (1920–2008)
 • 魏微 Wei Wei (* 1970)
 • 文天祥 Wen Tianxiang (1236–1282)
 • 聞一多 Wen Yiduo (1899–1946)
 • 文震亨 Wen Zhenheng (1585–1645)
 • 吳承恩 Wu Cheng’en (unsicher: 1500–1582)
 • 吴晗 Wu Han (1909–1969)
 • 吴虹飞 Wu Hongfei (* 1975)
 • 吳趼人 Wu Jianren (吳沃堯 Wu Woyao; 1866–1910)
 • 吳敬梓 Wu Jingzi (1698–1779)
 • 嵇康 Xi Kang (223–262)
 • 西西 Xi Xi (* 1938)
 • 萧红 Xiao Hong (1911–1942)
 • 谢冰莹 Xie Bingying (1906–2000)
 • 謝靈運 Xie Lingyun (385–422)
 • 辛棄疾 Xin Qiji (1140–1207)
 • 欣然 Xinran (Xue Xinran, Xinran Xue; * 1958)
 • 徐遲/徐迟 Xu Chi (1914–1996)
 • 許地山 Xu Dishan (1893–1941)
 • 徐霞客 Xu Xiake (1587–1641)
 • 徐星 Xu Xing (* 1956)
 • 徐志摩 Xu Zhimo (1896–1936)
 • 亚丁 Ya Ding (* 1956), schreibt in französischer Sprache
 • 嚴復 Yan Fu (1853–1924)
 • 阎连科 Yan Lianke (* 1958)
 • 杨绛/楊絳 Yang Jiang (* 1911)
 • 楊煉 Yang Lian (* 1955)
 • 楊朔 Yang Shuo (1913–1968)
 • 楊億 Yang Yi (974–1020)
 • 葉聖陶 Ye Shengtao (1894–1990)
 • 也斯 Ye Si (梁秉鈞 Leung Ping-kwan; * 1948)
 • 亦舒 Yi Shu (* 1946)
 • 郁達夫 Yu Dafu (1896–1945)
 • 余华 Yu Hua (* 1960)
 • 遇罗锦 Yu Luojin (* 1948)
 • 余秋雨 Yu Qiuyu (* 1946)
 • 袁红冰 Yuan Hongbing (* 1953)
 • 袁宏道 Yuan Hongdao (1568–1610)
 • 袁枚 Yuan Mei (1716–1797)
 • 元稹 Yuan Zhen (779–831)
 • 曾鞏 Zeng Gong (1019–1083)
 • 张爱玲 Zhang Ailing (Eileen Chang; 1920–1995)
 • 张承志 Zhang Chengzhi (* 1948)
 • 张岱 Zhang Dai (1597–1689)
 • 張讀 Zhang Du (834(?)–882)
 • 張衡 Zhang Heng (78–139)
 • 张恨水 Zhang Henshui (1895–1967)
 • 張繼 Zhang Ji (zwischen 825 und 875)
 • 張潔/张洁 Zhang Jie (* 1937)
 • 张抗抗 Zhang Kangkang (* 1950)
 • 張戎/张戎 Zhang Rong (Jung Chang; * 1952)
 • 张伟 Zhang Wei (* 1956)
 • 张贤亮 Zhang Xianliang (* 1936)
 • 张晓风 Zhang Xiaofeng (* 1941)
 • 张辛欣 Zhang Xinxin (* 1953)
 • 张秀亚 Zhang Xiuya (1919–2001)
 • 张扬 Zhang Yang (* 1944)
 • 赵波 Zhao Bo (* 1971)
 • 趙景深 Zhao Jingshen (1902–1985)
 • 趙樹理 Zhao Shuli (1906–1970)
 • 扎西达娃 Zhaxi Dawa (* 1959)
 • 鄭万隆/郑万隆 Zheng Wanlong (* 1944)
 • 郑义 Zheng Yi (* 1947)
 • 郑愁予 Zheng Chouyu (* 1933)
 • 周大新 Zhou Daxin (* 1952)
 • 周敦頤 Zhou Dunyi (1017–1073)
 • 周潔茹 Zhou Jieru (* 1976)
 • 周克芹 Zhou Keqin (* 1936)
 • 周卫慧/周衛慧 Zhou Weihui (Wei Hui; * 1973)
 • 周作人 Zhou Zuoren (1885–1967)
 • 朱冰 Zhu Bing (* 1964)
 • 朱光潛 Zhu Guangqian (1897–1986)
 • 朱文颖 Zhu Wenying (* 1970)
 • 朱熹 Zhu Xi (1130–1200)
 • 朱自清 Zhu Ziqing (1898–1948)
 • 庄子/莊子 Zhuang Zi (Zhuangzi, Chuang-tzu, Dschuang Dsi; um 365 – 290 v. Chr.)
 • 宗白华 Zong Baihua (1897–1986)

siehe auch


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • chinesische Literatur —   [ç ]. Die seit dem 1. Jahrtausend v. Chr. bestehende chinesische Literatur ist durch die ideographische Schrift (chinesische Sprache und Schrift) vorgeprägt, die ihre schon durch die geographische Lage gegebene Isolation gegenüber anderen… …   Universal-Lexikon

 • Chinesische Sprache und Literatur — Chinesische Sprache und Literatur. Die chinesische Sprache gehört zu der großen Familie der Indochinesischen Sprachen (s.d. und die »Sprachenkarte« nebst Textblatt). Unter diesen ist sie nicht bloß die größte und wichtigste, da sie von etwa einem …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Chinesische Literatur — Gedicht und Kalligrafie von Lǐ Bái (8. Jahrhundert) Wie Literatur in nahezu allen Kulturen war und ist die chinesische Literatur nicht nur eine Reflexion der jeweiligen Gesellschaft und des Lebens, sondern auch oft selbst ein Politikum.… …   Deutsch Wikipedia

 • Chinesische Bronze — Landschaftstuschbild von Dǒng Qíchāng (1555–1636) Gelber Kranich Pagode in Wuhan Chinesische Kunst ist …   Deutsch Wikipedia

 • Chinesische Kunst — Landschaftstuschbild von Dǒng Qíchāng (1555–1636) Pagode des Fogong Tempe …   Deutsch Wikipedia

 • Chinesische Kultur — Väter der chinesischen Kultur: Laozi, Buddha, Konfuzius (v. l.) Als Chinesische Kultur (chin. 中華文化 Zhōnghuá wénhuà) bezeichnet man die Gesamtheit der spezifisch in China anzutreffenden kulturellen Aspekte wie Denkweisen, Ideen und Vorstellungen… …   Deutsch Wikipedia

 • Chinesischer Schriftsteller — Inhaltsverzeichnis 1 Chronologische Liste 1.1 Altertum, Qin, Han, Dynastien vor der Tang Zeit 1.2 Tang Dynastie und folgende 1.3 Song Dynastie und folgende 1.4 Ming Dynastie …   Deutsch Wikipedia

 • Ernst Schwarz (Schriftsteller) — Ernst Schwarz (* 6. August 1916 in Wien; † 6. September 2003 in Münichreith/Waldviertel) war ein österreichischer Sinologe und Übersetzer. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werke (Auswahl) …   Deutsch Wikipedia

 • Liste chinesischer Schriftsteller — Inhaltsverzeichnis 1 Chronologische Liste 1.1 Altertum, Qin, Han, Dynastien vor der Tang Zeit 1.2 Tang Dynastie und folgende 1.3 Song Dynastie und folgende …   Deutsch Wikipedia

 • Wang Tao (Schriftsteller) — Wang Tao Wang Tao (chinesisch 王韜; * 10. November 1828; † April 1897 in Shanghai) war ein chinesischer Übersetzer, Reformer, politischer Kolumnist, Zeitungsverleger und Schriftsteller in der Zeit der Qing Dynastie. Er wurde als Wang Libin in… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”