Liste chinesischer Schriftsteller

Liste chinesischer Schriftsteller

Inhaltsverzeichnis

Chronologische Liste

Altertum, Qin, Han, Dynastien vor der Tang-Zeit

Hauptartikel: Chinesische Geschichte, Qin-Dynastie, Han-Dynastie

 • 孔子 Kong Zi (Kongtse, 孔夫子 Kongfuzi, Konfuzius; 551–479 v. Chr.) , NB: Konfuzius selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen
 • 老子 Lao Zi (Laozi, Laotse, Lao-Tse; 6. Jahrhundert v. Chr.), es ist nicht sicher, ob Laozi wirklich gelebt hat.
 • 孫子/孙子 Sun Zi (Sunzi, Sun Tsu, Sun Tzu, Sun Tse, Ssun-ds'; 孙武 Sūn Wŭ; * um 500 v. Chr.)
 • 墨子 Mo Zi (Mozi, Mo Di; spätes 5. Jahrhundert v. Chr.)
 • 孟子 Meng Zi (Mengzi, latinisiert Menzius; um 370 – um 290 v. Chr.)
 • 庄子/莊子 Zhuang Zi (Zhuangzi, Chuang-tzu, Dschuang Dsi; um 365 – 290 v. Chr.)
 • 屈原 Qu Yuan (unsicher: 340–278 v. Chr.)
 • 宋玉 Song Yu (3. Jahrhundert v. Chr.)
 • 董仲舒 Dong Zhongshu (unsicher: 195–115 v. Chr.)
 • 司馬遷 Sima Qian (145 – unsicher v. Chr.)
 • 司馬相如 Sima Xiangru (179–117 v. Chr.)
 • 班婕妤 Ban Jieyu (um 48–6 v. Chr.)
 • 王充 Wang Chong (27–91)
 • 班固 Ban Gu (32–92)
 • 張衡 Zhang Heng (78–139)
 • 曹操 Cao Cao (155–220)
 • 曹丕 Cao Pi (187–226)
 • 曹植 Cao Zhi (192–232)
 • 阮籍 Ruan Ji (210–263)
 • 嵇康 Xi Kang (Ji Kang; 223–262)
 • 陸機 Lu Ji (261–303)
 • 陶淵明 Tao Yuanming (365 oder 372–427)
 • 謝靈運 Xie Lingyun (385–433)
 • 謝朓 Xie Tiao (464-499)
 • 劉勰 Liu Xie (unsicher – 520)

Tang-Dynastie und folgende

Hauptartikel: Tang-Dynastie

 • 寒山 Han-Shan (unsicher: 680–793)
 • 孟浩然 Meng Haoran (689 oder 691–740)
 • 王維 Wang Wei (701–761)
 • 李白 Li Bai (Li Bo, Taibai; 701–762)
 • 杜甫 Du Fu (712–770)
 • 韓愈 Han Yu (768–824)
 • 白居易 Bai Juyi (772–846)
 • 柳宗元 Liu Zongyuan (773–819)
 • 元稹 Yuan Zhen (779–831)
 • 牛僧孺 Niu Sengru (780–848)
 • 李賀 Li He (791–817)
 • 李公佐 Li Gongzuo (um 800)
 • 沈既濟 Shen Jiji (um 800)
 • 杜牧 Du Mu (803–852)
 • 李商隱 Li Shangyin (812–858)
 • 張讀 Zhang Du (834(?)–882)
 • 杜光庭 Du Guanting (850–933)
 • 張繼 Zhang Ji (zwischen 825 und 875)
 • 樊绰/樊綽 Fan Chuo (zwischen 850 und 900)
 • 李煜 Li Yu (937–978)

Song-Dynastie und folgende

Hauptartikel: Song-Dynastie

 • 王禹偁 Wáng Yǔchēng (954–1001)
 • 楊億 Yang Yi (974–1020)
 • 宋祁 Sòng Qí (998–1061)
 • 柳永 Liu Yong (987–1053)
 • 歐陽修 Ouyang Xiu (1007–1072)
 • 蘇洵 Su Xun (1009–1066)
 • 周敦頤 Zhou Dunyi (1017–1073)
 • 曾鞏 Zeng Gong (1019–1083)
 • 王安石 Wang Anshi (1021–1086)
 • 蘇軾 Su Shi (Su Dongpo; 1036–1101)
 • 蘇轍 Su Che (1039–1112)
 • 黃庭堅 Huang Tingjian (1045–1105)
 • 周邦彦 Zhou Bangyan (1056–1121)
 • 李清照 Li Qingzhao (1084– unsicher: 1151)
 • 陸游 Lu You (1125–1210)
 • 朱熹 Zhu Xi (1130–1200)
 • 辛棄疾 Xin Qiji (1140–1207)
 • 文天祥 Wen Tianxiang (1236–1282)
 • 關漢卿 Guan Hanqing (13. Jahrhundert)
 • 馬致遠 Ma Zhiyuan (unsicher: 1226–1285)
 • 王實甫 Wang Shifu (13. und 14. Jahrhundert)
 • 白朴 Bai Pu (13. Jahrhundert)
 • 施耐庵 Shi Nai'an (unsicher: 1296–1370)
 • 羅貫中 Luo Guanzhong (unsicher: 1330–1400)

Ming-Dynastie

Hauptartikel: Ming-Dynastie

 • 高启 Gao Qi (1336–1374)
 • 瞿佑 Qu You (1341–1427)
 • 吳承恩 Wu Cheng’en (1500(?)–1582(?))
 • 李贽 Li Zhi (1527–1602)
 • 屠隆 Tu Long (1542–1605)
 • 湯顯祖 Tang Xianzu (1550–1616)
 • 袁宏道 Yuan Hongdao (1568–1610)
 • 馮夢龍 Feng Menglong (1574–1645)
 • 凌濛初 Ling Mengchu (1580–1644)
 • 文震亨 Wen Zhenheng (1585–1645)
 • 徐霞客 Xu Xiake (1587–1641)
 • 张岱 Zhang Dai (1597–1689)
 • 金聖嘆 Jin Shengtan (unsicher–1661)

Qing-Dynastie

Hauptartikel: Qing-Dynastie

 • 李漁 Li Yu (1611–unsicher: 1679)
 • 蒲松齡 Pu Songling (1640–1715)
 • 吳敬梓 Wu Jingzi (1698–1779)
 • 袁枚 Yuan Mei (1716–1797)
 • 曹雪芹 Cao Xueqin (Tsao Hsüe Kin; 1719–1763)
 • 紀昀 Ji Yun (1724–1805)
 • 李汝珍 Li Ruzhen (1763–1830)
 • 黄遵憲 Huang Zunxian (1848–1905)
 • 林紓 Lin Shu (1852–1924)

Moderne

Hauptartikel: Chinesische Geschichte

 • 严复/嚴復 Yan Fu (1853–1924)
 • 刘鹗/劉鶚 Liu E (1857–1909)
 • 康有爲 Kang Youwei (1858–1927)
 • 吳趼人 Wu Jianren (吳沃堯 Wu Woyao; 1866–1910)
 • 李伯元 Li Boyuan (李宝嘉 Li Baojia; 1867–1906)
 • 梁啟超 Liang Qichao (1873–1929)
 • 王国维/王國維 Wang Guowei (1877–1927)
 • 鲁迅/魯迅 Lu Xun (1881–1936)
 • 吕碧城/呂碧城 Lü Bicheng (1883–1943)
 • 周作人 Zhou Zuoren (1885–1967)
 • 柳亚子 Liu Yazi (1886–1958)
 • 陈寅恪 Chen Yinque (1890–1969)
 • 胡适 Hu Shi (Hu Shih; 1891–1962)
 • 刘半农 Liu Bannong (1891–1934)
 • 郭沫若 Guo Moruo (1892–1978)
 • 毛澤東/毛泽东 Mao Zedong (1893–1976)
 • 许地山/許地山 Xu Dishan (1893–1941)
 • 白薇 Bai Wei (1894–1987)
 • 苏曼殊/蘇曼殊 Su Manshu (1894–1918)
 • 葉聖陶 Ye Shengtao (1894–1990)
 • 林語堂 Lin Yutang (1895–1976)
 • 张恨水/張恨水 Zhang Henshui (1895–1967)
 • 茅盾 Mao Dun (1896–1981)
 • 徐志摩 Xu Zhimo (1896–1936)
 • 郁达夫/郁達夫 Yu Dafu (1896–1945)
 • 朱光潛 Zhu Guangqian (1897–1986)
 • 宗白华 Zong Baihua (1897–1986)
 • 丰子恺 Feng Zikai (1898–1975)
 • 朱自清 Zhu Ziqing (1898–1948)
 • 田汉/田漢 Tian Han (1898–1968)
 • 老舍 Lao She (1899–1966)
 • 闻一多/聞一多 Wen Yiduo (1899–1946)
 • 冰心 Bing Xin (1900–1999)
 • 李金发 Li Jinfa (1900–1976)
 • 沈从文/沈從文 Shen Congwen (1902–1988)
 • 趙景深 Zhao Jingshen (1902–1985)
 • 梁实秋/梁實秋 Liang Shiqiu (1903–1987)
 • 艾芜 Ai Wu (1904–1992)
 • 巴金 Ba Jin (1904–2005)
 • 丁玲 Ding Ling (1904–1986)
 • 林徽因 Lin Huiyin (1904–1955)
 • 戴望舒 Dai Wangshu (1905–1950)
 • 谢冰莹 Xie Bingying (1906–2000)
 • 趙樹理 Zhao Shuli (1906–1970)
 • 廖沫沙 Liao Mosha (1907–1990)
 • 吴晗 Wu Han (1909–1969)
 • 艾青 Ai Qing (1910–1996)
 • 曹禺 Cao Yu (1910–1996)
 • 錢鍾書 (钱锺书 oder 钱钟书) Qian Zhongshu (1910–1998)
 • 杨绛/楊絳 Yang Jiang, (* 1911)
 • 萧红/蕭紅 Xiao Hong (1911–1942)
 • 邓拓/鄧拓 Deng Tuo (1912–1966)
 • 穆时英/穆時英 Mu Shiying (1912–1940)
 • 杨朔/楊朔 Yang Shuo (1913–1968)
 • 苏青/蘇青 Su Qing (1914–1982)
 • 徐遲/徐迟 Xu Chi (1914–1996)
 • 刘白羽/劉白羽 Liu Baiyu (1916–2005)
 • 王若望 Wang Ruowang (1918–2001)
 • 秦牧 Qin Mu (1919–1992)
 • 张秀亚 Zhang Xiuya (1919–2001)
 • 柏楊 Bo Yang (郭衣洞 Guo Yidong; 1920–2008)
 • 汪曾祺 Wang Zengqi (1920–1997)
 • 魏巍 Wei Wei (* 1920)
 • 张爱玲/張愛玲 Zhang Ailing (Eileen Chang; 1920–1995)
 • 排舫程 Du Pengcheng (1921–1991)
 • 刘宾雁 Liu Binyan (1925–2005)
 • 梁羽生 Liang Yusheng (1926–2009)
 • 陆文夫 Lu Wenfu (1928–2005)
 • 顾工 Gu Gong (* 1928)
 • 白桦 Bai Hua (* 1930)
 • 浩然 Haoran (Hao Ran; * 1932)
 • 郑愁予 Zheng Chouyu (* 1933)
 • 王蒙 Wang Meng (* 1934)
 • 张贤亮 Zhang Xianliang (* 1936)
 • 周克芹 Zhou Keqin (* 1936)
 • 張潔/张洁 Zhang Jie (* 1937)
 • 戴厚英 Dai Houying (* 1938)
 • 高行健 Gao Xingjian (* 1940)
 • 蒋子龍 Jiang Zilong (* 1941)
 • 张晓风 Zhang Xiaofeng (* 1941)
 • 董桥 Dong Qiao (* 1942)
 • 冯骥才 Feng Jicai (* 1942)
 • 古华 Gu Hua (罗鸿玉 Luo Hongyu; * 1942)
 • 刘心武 Liu Xinwu (* 1942)
 • 鄭万隆/郑万隆 Zheng Wanlong (* 1944)
 • 张扬 Zhang Yang (* 1944)
 • 余秋雨 Yu Qiuyu (* 1946)
 • 姜戎 Jiang Rong (* 1947)
 • 郑义 Zheng Yi (* 1947)
 • 遇罗锦 Yu Luojin (* 1948)
 • 张承志 Zhang Chengzhi (* 1948)
 • 阿城 A Cheng (* 1949)
 • 北岛 Bei Dao (赵振开 Zhao Zhenkai; * 1949)
 • 芒克 Mang Ke (姜世伟 Jiang Shiwei; * 1950)
 • 李锐 Li Rui (Schriftsteller) (* 1950)
 • 諶容 Shen Rong (* 1950)
 • 张抗抗 Zhang Kangkang (* 1950)
 • 多多 Duo Duo (粟世征 Su Shizheng; * 1951)
 • 史铁生 Shi Tiesheng (1951–2010)
 • 贾平凹 Jia Pingwa (* 1952)
 • 舒婷 Shu Ting (* 1952)
 • 王小波 Wang Xiaobo (1952–1997)
 • 周大新 Zhou Daxin (* 1952)
 • 残雪 Can Xue (* 1953)
 • 韩少功 Han Shaogong (* 1953)
 • 何家弘 He Jiahong (* 1953)
 • 马建 Ma Jian (* 1953)
 • 马原 Ma Yuan (* 1953)
 • 袁红冰 Yuan Hongbing (* 1953)
 • 张辛欣 Zhang Xinxin (* 1953)
 • 刘恒 Liu Heng (* 1954)
 • 卢新华 Lu Xinhua (* 1954)
 • 王安憶 Wang Anyi (* 1954)
 • 方方 Fang Fang (* 1955)
 • 劉索拉 Liu Suola (* 1955)
 • 刘晓波 Liu Xiaobo (* 1955)
 • 莫言 Mo Yan (* 1955)
 • 楊煉 Yang Lian (* 1955)
 • 顾城 Gu Cheng (1956–1993)
 • 刘醒龙 Liu Xinglong (* 1956)
 • 徐星 Xu Xing (* 1956)
 • 张伟 Zhang Wei (* 1956)
 • 池莉 Chi Li (* 1957)
 • 铁凝 Tie Ning (* 1957)
 • 林白 Lin Bai (* 1958)
 • 刘震云 Liu Zhenyun (* 1958)
 • 王朔 Wang Shuo (* 1958)
 • 欣然 Xinran (Xue Xinran, Xinran Xue; * 1958)
 • 阎连科 Yan Lianke (* 1958)
 • 阿来 Alai (A Lai; * 1959)
 • 李抗育 Li Hangyu (* 1959)
 • 孙甘露 Sun Ganlu (* 1959)
 • 扎西达娃 Zhaxi Dawa (* 1959)
 • 刁斗 Diao Dou (* 1960)
 • 余华 Yu Hua (* 1960)
 • 苏童 Su Tong (* 1963)
 • 西川 Xi Chuan (* 1963)
 • 毕飞宇 Bi Feiyu (* 1964)
 • 迟子建 Chi Zijian (* 1964)
 • 格非 Ge Fei (* 1964)
 • 朱冰 Zhu Bing (* 1964)
 • 石康 Shi Kang (* 1968)
 • 九丹 Jiu Dan (* 1968)
 • 邱华栋 Qiu Huadong (* 1969)
 • 金仁顺 Jin Renshun (* 1970)
 • 棉棉 Mian Mian (* 1970)
 • 魏微 Wei Wei (* 1970)
 • 朱文颖 Zhu Wenying (* 1970)
 • 丁天 Ding Tian (* 1971)
 • 赵波 Zhao Bo (* 1971)
 • 陈家桥 Chen Jiaoqiao (* 1972)
 • 戴来 Dai Lai (* 1972)
 • 周卫慧/周衛慧 Zhou Wei Hui (Wei Hui; * 1973)
 • 李修文 Li Xiuwen (* 1975)
 • 吴虹飞 Wu Hongfei (* 1975)
 • 周潔茹 Zhou Jieru (* 1976)
 • 木子美 Muzi Mei (李丽 Li Li; * 1978)
 • 韩寒 Han Han (* 1982)
 • 田原 Tian Yuan (* 1985)

Hongkonger Schriftsteller

 • 金庸 Jin Yong (Jinyong, 查良镛 Louis Cha; * 1924)
 • Beatrice Lao
 • 梁朗秋 Leung Long Chau (Liang Langqiu; 1911–1998)
 • 倪匡 Ni Kuang (* 1935)
 • 古龍/古龙 Gu Long (* 1938)
 • 西西 Xi Xi (* 1938)
 • 亦舒 Yi Shu (* 1946)
 • 也斯 Ye Si (梁秉鈞 Leung Ping-kwan; (* 1948)
 • 何福仁 Ho Fuk Yan (He Furen)

Taiwanische Schriftsteller

Siehe Liste taiwanischer Schriftsteller

Chinesischstämmige Autoren nicht chinesischsprachiger Werke

Siehe auch: Chinesisch-amerikanische Literatur

 • 韩素音 Han Suyin (Rosalie Elisabeth Kuanghu Chow; Zhōu Guānghú 周光湖; * 1917), schreibt in englischer Sprache
 • Maxine Hong Kingston (Tang Tingting 湯婷婷; * 1940), schreibt in englischer Sprache
 • Beatrice Lao, schreibt in englischer Sprache
 • Amy Tan (Tan Enmei 譚恩美; * 1952), schreibt in englischer Sprache
 • 張戎/张戎 Zhang Rong (Jung Chang; * 1952), schreibt in englischer Sprache
 • 裘小龙 Qiu Xiaolong (* 1953), schreibt in englischer Sprache
 • 戴思杰 Dai Sijie (* 1954), schreibt in französischer Sprache
 • 哈金 Ha Jin (金雪飞 Jin Xuefei; (* 1956), schreibt in englischer Sprache
 • 亚丁 Ya Ding (* 1956), schreibt in französischer Sprache
 • 罗令源 Luo Lingyuan (* 1963), schreibt in deutscher Sprache
 • 山飒/山颯 Shan Sa (* 1972), schreibt in französischer Sprache
 • 应晨 Ying Chen (*1961), schreibt in französischer Sprache

Liste nach Namen geordnet (alphabetisch, Familienname [姓] zuerst)

A, B, C, D

 • 阿城 A Cheng (* 1949)
 • 阿来 Alai (A Lai; * 1959)
 • 艾青 Ai Qing (1910–1996)
 • 艾芜 Ai Wu (1904–1992)
 • 巴金 Ba Jin (1904–2005)
 • 白桦 Bai Hua (* 1930)
 • 白居易 Bai Juyi (772–846)
 • 白朴 Bai Pu (13. Jahrhundert)
 • 白薇 Bai Wei (1894–1987)
 • 班固 Ban Gu (32–92)
 • 班婕妤 Ban Jieyu (um 48–6 v. Chr.)
 • 北岛 Bei Dao (赵振开 Zhao Zhenkai; * 1949)
 • 毕飞宇 Bi Feiyu (* 1964)
 • 冰心 Bing Xin (1900–1999)
 • 柏楊 Bo Yang (郭衣洞 Guo Yidong; 1920–2008)
 • 残雪 Can Xue (* 1953)
 • 曹操 Cao Cao (155–220)
 • 曹丕 Cao Pi (187–226)
 • 曹雪芹 Cao Xueqin (unsicher: –1763)
 • 曹禺 Cao Yu (1910–1996)
 • 曹植 Cao Zhi (192–232)
 • Eileen Chang: siehe Zhang Ailing
 • Jung Chang: siehe Zhang Rong
 • 陈家桥 Chen Jiaoqiao (* 1972)
 • 陈寅恪 Chen Yinque (1890–1969)
 • 迟子建 Chi Zijian (* 1964)
 • 池莉 Chi Li (* 1957)
 • 戴厚英 Dai Houying (* 1938)
 • 戴来 Dai Lai (* 1972)
 • 戴思杰 Dai Sijie (* 1954)
 • 戴望舒 Dai Wangshu (1905–1950)
 • 邓拓/鄧拓 Deng Tuo (1912–1966)
 • 刁斗 Diao Dou (* 1960)
 • 丁天 Ding Tian (* 1971)
 • 董桥 Dong Qiao (* 1942)
 • 董仲舒 Dong Zhongshu (unsicher: 195–115 v. Chr.)
 • 杜牧 Du Mu (803–852)
 • 排舫程 Du Pengcheng (1921–1991)
 • 杜甫 Du Fu (712–770)
 • 杜光庭 Du Guanting (850–933)
 • 多多 Duo Duo (粟世征 Su Shizheng; * 1951)
 • 丁玲 Ding Ling (1904–1986)

F, G, H, J, K

 • 高启 Gao Qi (1336–1374)
 • 格非 Ge Fei (* 1964)
 • 關漢卿 Guan Hanqing (13. Jahrhundert)
 • 郭沫若 Guo Moruo (1892–1978)
 • 高行健 Gao Xingjian (* 1940)
 • 顾城 Gu Cheng (1956–1993)
 • 顾工 Gu Gong (* 1928)
 • 古华 Gu Hua (罗鸿玉 Luo Hongyu; * 1942)
 • 古龍/古龙 Gu Long (* 1938)
 • 哈金 Ha Jin (金雪飞 Jin Xuefei; * 1956), schreibt in englischer Sprache
 • 韩寒 Han Han (* 1982)
 • 寒山 Han-Shan (unsicher: 680–793)
 • 韩少功 Han Shaogong (* 1953)
 • 韩素音 Han Suyin (Rosalie Elisabeth Kuanghu Chow; Zhōu Guānghú 周光湖; * 1917), schreibt in englischer Sprache
 • 韓愈 Han Yu (768–824)
 • 浩然 Haoran (Hao Ran; * 1932)
 • 何家弘 He Jiahong (* 1953)
 • 何福仁 Ho Fuk Yan (He Furen)
 • Maxine Hong Kingston (Tang Tingting 湯婷婷; * 1940), schreibt in englischer Sprache
 • 黃庭堅 Huang Tingjian (1045–1105)
 • 黃遵憲 Huang Zunxian (1848–1905)
 • 胡适 Hu Shi (Hu Shih; 1891–1962)
 • 紀昀 Ji Yun (1724–1805)
 • 贾平凹 Jia Pingwa (* 1952)
 • 姜戎 Jiang Rong (* 1947)
 • 蒋子龍 Jiang Zilong (* 1941)
 • 金仁顺 Jin Renshun (* 1970)
 • 金聖嘆 Jin Shengtan ((?)–1661)
 • 金庸 Jin Yong (Jinyong, 查良镛 Louis Cha; * 1924)
 • 九丹 Jiu Dan (* 1968)
 • 康有爲 Kang Youwei (1858–1927)
 • 孔子 Kong Zi (Kongtse, 孔夫子 Kongfuzi, Konfuzius; 551–479 v. Chr.) , NB: Konfuzius selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen

L

 • Beatrice Lao
 • 老舍 Lao She (1899–1966)
 • 老子 Lao Zi (Laozi, Laotse, Lao-Tse; 6. Jahrhundert v. Chr), es ist nicht sicher, ob Laozi wirklich gelebt hat.
 • 李白 Li Bai (701–762)
 • 李伯元 Li Boyuan (李宝嘉 Li Baojia; 1867–1906)
 • 李杭育 Li Hangyu (* 1959)
 • 李賀 Li He (791–817)
 • 李金发 Li Jinfa (1900–1976)
 • 李公佐 Li Gongzuo (um 800)
 • 李清照 Li Qingzhao (1084–unsicher: 1151)
 • 李汝珍 Li Ruzhen (1763–1830)
 • 李锐 Li Rui (* 1950)
 • 李商隱 Li Shangyin (812–858)
 • 李修文 Li Xiuwen (* 1975)
 • 李漁 Li Yu (1611–unsicher: 1679)
 • 李煜 Li Yu (937–978)
 • 李贽 Li Zhi (1527–1602)
 • 林白 Lin Bai (* 1958)
 • 林徽因 Lin Huiyin (1904–1955)
 • 梁啟超 Liang Qichao (1873–1929)
 • 梁实秋/梁實秋 Liang Shiqiu (1903–1987)
 • 梁羽生 Liang Yusheng (1926–2009)
 • 廖沫沙 Liao Mosha (1907–1990)
 • 林紓 Lin Shu (1852–1924)
 • 林語堂 Lin Yutang, (1895–1976)
 • 凌濛初 Ling Mengchu (1580–1644)
 • 劉白羽 Liu Baiyu (1916–2005)
 • 刘半农 Liu Bannong (1891–1934)
 • 刘宾雁 Liu Binyan (1925–2005)
 • 劉鶚 Liu E (1857–1909)
 • 刘恒 Liu Heng (* 1954)
 • 劉索拉 Liu Suola (* 1955)
 • 劉勰 Liu Xie (unsicher: –520)
 • 刘心武 Liu Xinwu (* 1942)
 • 刘醒龙 Liu Xinglong (* 1956)
 • 柳亚子 Liu Yazi (1886–1958)
 • 柳永 Liu Yong (987–1053)
 • 刘震云 Liu Zhenyun (* 1958)
 • 柳宗元 Liu Zongyuan (773–819)
 • 梁朗秋 Leung Long Chau (1911–1998)
 • 陸機 Lu Ji (261–303)
 • 陆晶清, eigentlich 陆秀珍 Lù Jīngqīng (1907–1993)
 • 陆文夫 Lu Wenfu (1928–2005)
 • 卢新华 Lu Xinhua (* 1954)
 • 陸游 Lu You (1125–1210)
 • 魯迅 Lu Xun (1881–1936)
 • 吕碧城 Lü Bicheng (1883–1943)
 • 骆宾王 Luo Binwang (um 626 – um 684)
 • 羅貫中 Luo Guanzhong (unsicher: 1330–1400)
 • 罗令源 Luo Lingyuan (* 1963), schreibt in deutscher Sprache

M, N, O, P, Q, S und T

 • 马建 Ma Jian (* 1953)
 • 马原 Ma Yuan (* 1953)
 • 馬致遠 Ma Zhiyuan (unsicher: 1226–1285)
 • 芒克 Mang Ke (姜世伟 Jiang Shiwei; * 1950)
 • 茅盾 Mao Dun (1896–1981)
 • 毛澤東/毛泽东 Mao Zedong (1893–1976)
 • 孟浩然 Meng Haoran (689 oder 691–740)
 • 孟子 Meng Zi (Mengzi, latinisiert Menzius; um 370 – um 290 v. Chr)
 • 棉棉 Mian Mian (* 1970)
 • 莫言 Mo Yan (* 1955)
 • 墨子 Mo Zi (Mozi, Mo Di; zwischen 450 und 500 v. Chr)
 • 穆时英/穆時英 Mu Shiying (1912–1940)
 • 木子美 Muzi Mei (李丽 Li Li; * 1978)
 • 倪匡 Ni Kuang (* 1935)
 • 牛僧孺 Niu Sengru (780–848)
 • 山飒 Shan Sa (*1972)
 • 沈從文 Shen Congwen (1902–1988)
 • 沈既濟 Shen Jiji (um 800)
 • 諶容 Shen Rong (* 1950)
 • 石康 Shi Kang (* 1968)
 • 施耐庵 Shi Nai'an (unsicher: 1296–1370)
 • 史铁生 Shi Tiesheng (* 1951)
 • 舒婷 Shu Ting (* 1952)
 • 司馬遷 Sima Qian (145– unsicher v. Chr.)
 • 司馬相如 Sima Xiangru (179–117 v. Chr.)
 • 宋祁 Sòng Qí (998–1061)
 • 宋玉 Song Yu (3. Jahrhundert v. Chr.)
 • 蘇轍 Su Che (1039–1112)
 • 蘇曼殊 Su Manshu (1894–1918)
 • 苏青/蘇青 Su Qing (1914–1982)
 • 蘇軾 Su Shi (1036–1101)
 • 苏童 Su Tong (* 1963)
 • 蘇洵 Su Xun (1009–1066)
 • 孙甘露 Sun Ganlu (* 1959)
 • 孫子/孙子 Sun Zi (Sunzi, Sun Tsu, Sun Tzu, Sun Tse, Ssun-ds'; 孙武 Sūn Wŭ; * um 500 v. Chr.)
 • 陶淵明 Tao Yuanming (365 oder 372–427)
 • Amy Tan (Tan Enmei 譚恩美; * 1952), schreibt in englischer Sprache
 • 湯顯祖 Tang Xianzu (1550–1616)
 • 田漢 Tian Han (1898–1968)
 • 田原 Tian Yuan (* 1985)
 • 铁凝 Tie Ning (* 1957)
 • 屠隆 Tu Long (1542–1605)

W, X, Y und Z

 • 王安石 Wang Anshi (1021–1086)
 • 王安憶 Wang Anyi (* 1954)
 • 王充 Wang Chong (27–91)
 • 王國維 Wang Guowei (1877–1927)
 • 王蒙 Wang Meng (* 1934)
 • 王若望 Wang Ruowang (1918–2001)
 • 王實甫 Wang Shifu (zwischen 13. und 14. Jahrhundert)
 • 王朔 Wang Shuo (* 1958)
 • 王維 Wang Wei (701–761)
 • 王小波 Wang Xiaobo (1952–1997)
 • 王禹偁 Wáng Yǔchēng (954–1001)
 • 汪曾祺 Wang Zengqi (1920–1997)
 • Wei Hui: siehe Zhou Weihui
 • 魏巍 Wei Wei (1920–2008)
 • 魏微 Wei Wei (* 1970)
 • 文天祥 Wen Tianxiang (1236–1282)
 • 聞一多 Wen Yiduo (1899–1946)
 • 文震亨 Wen Zhenheng (1585–1645)
 • 吳承恩 Wu Cheng’en (unsicher: 1500–1582)
 • 吴晗 Wu Han (1909–1969)
 • 吴虹飞 Wu Hongfei (* 1975)
 • 吳趼人 Wu Jianren (吳沃堯 Wu Woyao; 1866–1910)
 • 吳敬梓 Wu Jingzi (1698–1779)
 • 西川 Xi Chuan (* 1963)
 • 嵇康 Xi Kang (223–262)
 • 西西 Xi Xi (* 1938)
 • 萧红 Xiao Hong (1911–1942)
 • 谢冰莹 Xie Bingying (1906–2000)
 • 謝靈運 Xie Lingyun (385–422)
 • 謝朓 Xie Tiao (464-499)
 • 辛棄疾 Xin Qiji (1140–1207)
 • 欣然 Xinran (Xue Xinran, Xinran Xue; * 1958)
 • 徐遲/徐迟 Xu Chi (1914–1996)
 • 許地山 Xu Dishan (1893–1941)
 • 徐霞客 Xu Xiake (1587–1641)
 • 徐星 Xu Xing (* 1956)
 • 徐志摩 Xu Zhimo (1896–1936)
 • 亚丁 Ya Ding (* 1956), schreibt in französischer Sprache
 • 嚴復 Yan Fu (1853–1924)
 • 阎连科 Yan Lianke (* 1958)
 • 杨绛/楊絳 Yang Jiang (* 1911)
 • 楊煉 Yang Lian (* 1955)
 • 楊朔 Yang Shuo (1913–1968)
 • 楊億 Yang Yi (974–1020)
 • 葉聖陶 Ye Shengtao (1894–1990)
 • 也斯 Ye Si (梁秉鈞 Leung Ping-kwan; * 1948)
 • 亦舒 Yi Shu (* 1946)
 • 郁達夫 Yu Dafu (1896–1945)
 • 余华 Yu Hua (* 1960)
 • 遇罗锦 Yu Luojin (* 1948)
 • 余秋雨 Yu Qiuyu (* 1946)
 • 袁红冰 Yuan Hongbing (* 1953)
 • 袁宏道 Yuan Hongdao (1568–1610)
 • 袁枚 Yuan Mei (1716–1797)
 • 元稹 Yuan Zhen (779–831)
 • 曾鞏 Zeng Gong (1019–1083)
 • 张爱玲 Zhang Ailing (Eileen Chang; 1920–1995)
 • 张承志 Zhang Chengzhi (* 1948)
 • 张岱 Zhang Dai (1597–1689)
 • 張讀 Zhang Du (834(?)–882)
 • 張衡 Zhang Heng (78–139)
 • 张恨水 Zhang Henshui (1895–1967)
 • 張繼 Zhang Ji (zwischen 825 und 875)
 • 張潔/张洁 Zhang Jie (* 1937)
 • 张抗抗 Zhang Kangkang (* 1950)
 • 張戎/张戎 Zhang Rong (Jung Chang; * 1952)
 • 张伟 Zhang Wei (* 1956)
 • 张贤亮 Zhang Xianliang (* 1936)
 • 张晓风 Zhang Xiaofeng (* 1941)
 • 张辛欣 Zhang Xinxin (* 1953)
 • 张秀亚 Zhang Xiuya (1919–2001)
 • 张扬 Zhang Yang (* 1944)
 • 赵波 Zhao Bo (* 1971)
 • 趙景深 Zhao Jingshen (1902–1985)
 • 趙樹理 Zhao Shuli (1906–1970)
 • 扎西达娃 Zhaxi Dawa (* 1959)
 • 鄭万隆/郑万隆 Zheng Wanlong (* 1944)
 • 郑义 Zheng Yi (* 1947)
 • 郑愁予 Zheng Chouyu (* 1933)
 • 周大新 Zhou Daxin (* 1952)
 • 周敦頤 Zhou Dunyi (1017–1073)
 • 周潔茹 Zhou Jieru (* 1976)
 • 周克芹 Zhou Keqin (* 1936)
 • 周卫慧/周衛慧 Zhou Weihui (Wei Hui; * 1973)
 • 周作人 Zhou Zuoren (1885–1967)
 • 朱冰 Zhu Bing (* 1964)
 • 朱光潛 Zhu Guangqian (1897–1986)
 • 朱文颖 Zhu Wenying (* 1970)
 • 朱熹 Zhu Xi (1130–1200)
 • 朱自清 Zhu Ziqing (1898–1948)
 • 庄子/莊子 Zhuang Zi (Zhuangzi, Chuang-tzu, Dschuang Dsi; um 365 – 290 v. Chr.)
 • 宗白华 Zong Baihua (1897–1986)

Siehe auch


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Liste der Schriftsteller — Die hier aufgeführten Listen umfassen Listen über Autoren und Schriftsteller, über Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, über literarische Inhalte etc. Literatur Portal:Literatur Portal:Deutsche Literatur Literarische Gesellschaft Deutschsprachige …   Deutsch Wikipedia

 • Liste taiwanesischer Schriftsteller — Chronologische Liste 吳濁流 Wu Zhuoliu (1900–1967) 臺靜農 Tai Jingnong (1902–1990) 楊逵 Yang Kui (1905–1985) 張文環 Zhang Wenhuan (1909–1978) 詹澈 Zhan Che (* 1911) 巫永福 Wu Yongfu (* 1913) 呂赫若 Lü Heruo (1914–1947) 林海音 Lin Haiyin (1918–2001) 柏楊 Bo Yang… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste taiwanischer Schriftsteller — Chronologische Liste Wu Zhuoliu (吳濁流) (1900–1967) Tai Jingnong (臺靜農) (1902–1990) Yang Kui (楊逵) (1905–1985) Zhang Wenhuan (張文環) (1909–1978) Zhan Che (詹澈) (* 1911) Wu Yongfu (巫永福) (* 1913) Lü Heruo (呂赫若) (1914–1947) Lin Haiyin (林海音) (1918–2001) Bo… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste tibetischer Schriftsteller — Liste chronologisch Inhaltsverzeichnis 1 7. 10. Jahrhundert 2 11. Jahrhundert 3 12. Jahrhundert 4 13. Jahrhundert …   Deutsch Wikipedia

 • Liste chinesischer Zitate — In dieser Liste chinesischer Zitate werden Zitate aus dem chinesischen Kulturkreis aufgeführt, die zum Bildungskanon gehör(t)en oder in Geschichte und Politik von herausragender Bedeutung sind oder waren. Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K… …   Deutsch Wikipedia

 • Chinesischer Schriftsteller — Inhaltsverzeichnis 1 Chronologische Liste 1.1 Altertum, Qin, Han, Dynastien vor der Tang Zeit 1.2 Tang Dynastie und folgende 1.3 Song Dynastie und folgende 1.4 Ming Dynastie …   Deutsch Wikipedia

 • Liste chinesischer Personengruppen — Dies ist eine Liste chinesischer Personengruppen. Sie beinhaltet Personengruppen meist aus Literatur und Kunst , deren Personen im Chinesischen häufig unter den zuvorderst genannten Bezeichnungen zusammengefasst werden. Inhaltsverzeichnis 1 3 2 4 …   Deutsch Wikipedia

 • Liste der Referenztabellen/Literatur — Die hier aufgeführten Listen umfassen Listen über Autoren und Schriftsteller, über Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, über literarische Inhalte etc. Literatur Portal:Literatur Portal:Deutsche Literatur Literarische Gesellschaft Deutschsprachige …   Deutsch Wikipedia

 • Liste der antiken Schriftsteller — Die hier aufgeführten Listen umfassen Listen über Autoren und Schriftsteller, über Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, über literarische Inhalte etc. Literatur Portal:Literatur Portal:Deutsche Literatur Literarische Gesellschaft Deutschsprachige …   Deutsch Wikipedia

 • Liste von Schriftstellern — Die hier aufgeführten Listen umfassen Listen über Autoren und Schriftsteller, über Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, über literarische Inhalte etc. Literatur Portal:Literatur Portal:Deutsche Literatur Literarische Gesellschaft Deutschsprachige …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”