Denkmäler der Volksrepublik China (Yunnan)

Denkmäler der Volksrepublik China (Yunnan)

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Yunnan (Abk. Dian), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Shizhongshan shiku 石钟山石窟 1-47 Jianchuan xian 剑川县 Shizhongshan-Grotten (Kreis Jianchuan)
Chongsheng si san ta 崇圣寺三塔 1-65 Dali shi 大理市 Drei Pagoden des Chongsheng-Tempels (Dali) Dalishanta.jpg
Cuan Baozi bei 爨宝子碑 1-126 Qujing shi 曲靖市 Cuan-Baozi-Stele (Qujing)
Cuan Longyan bei 爨龙颜碑 1-127 Luliang xian 陆良县 Cuan-Longyan-Stele (Kreis Luliang)
Duanshi yu sanshiqi bu huimeng bei 段氏与三十七部会盟碑 1-129 Qujing shi 曲靖市 Tafel des Bündnistreffens von Duan (König von Dali) mit 37 Stämmen (im Jahr 971) (Qujing)
Taihe cheng yizhi 太和城遗址 1-157 Dali shi 大理市 Stätte von Taihe (Hauptstadt des Reiches Nanzhao in der Zeit der Tang-Dynastie) (Dali)
Taihe gong Jindian 太和宫金殿 2-38 Kunming shi 昆明市 Bronzehalle des daoistischen Taihegong-Tempels ("Goldener Tempel") (Kunming) 昆明太和宫金殿.JPG
Dizang si jingchuang 地藏寺经幢 2-45 Kunming shi 昆明市 Sutren-Steinsäule des Ksitigarbha-Tempels (Kunming)
Yuanmou yuanren yizhi 元谋猿人遗址 2-46 Yuanmou xian 元谋县 Stätte des Yuanmou-Menschen (Kreis Yuanmou)
Yunnan lujun jiangwutang (jiuzhi) 云南陆军讲武堂 (旧址) 3-18 Kunming shi 昆明市 (Ehemaliger Sitz der) Militärakademie von Yunnan in Kunming
Nie Er mu 聂耳墓 3-41 Kunming shi 昆明市 Grab von Nie Er (Kunming) Nie Er Tomb Kunming 2009 07.jpg
Guangyun mian si 广允缅寺 3-123 Cangyuan xian 沧源县 Birmanischer Guangyun-Tempel (Kreis Cangyuan)
Jingzhen bajiao ting 景真八角亭 3-124 Menghai xian 勐海县 Achteckiger Pavillon von Jingzhen (Kreis Menghai)
Manfeilong ta 曼飞龙塔 3-157 Jinghong shi 景洪市 Manfeilong-Pagode (Jinghong)
Yuan Zi tiji moya shike 袁滋题记摩崖石刻 3-174 Yanjin xian 盐津县 Felsinschrift von Yuan Zi (Tang-Dynastie) (Kreis Yanjin)
Nanzhao tiezhu 南诏铁柱 3-180 Midu xian 弥渡县 Eisensäule aus dem Staat Nanzhao (Kreis Midu)
Lama guyuan huashi didian 腊玛古猿化石地点 3-181 Lufeng xian 禄丰县 Stätte der Ramapithecus-Fossilien (Shihuiba, Kreis Lufeng)
Shifodong yizhi 石佛洞遗址 4-18 Gengma xian 耿马县 Shifodong-Stätte (Kreis Gengma)
Miaozhan si Jingang ta 妙湛寺金刚塔 4-87 Kunming shi 昆明市 Diamantenthron-Pagode des Miaozhan-Tempels (Kunming)
Dabaoji gong yu Liuli dian 大宝积宫与琉璃殿 4-159 Yulong xian 玉龙县 Dabaoji-Palast und Liuli-Halle (Kreis Yulong)
Zhongxin zhen gongtang 中心镇公堂 4-186 Xianggelila xian 香格里拉县 Versammlungshalle von Dokar Dzong (Kreis Shangri-La)
Nalou zhangguansi shu 纳楼长官司署 4-213 Jianshui xian 建水县 Nalou-Amtsgebäude (Tusi) (Kreis Jianshui)
Nandian xuanfu sishu 南甸宣抚司署 4-214 Lianghe xian 梁河县 Nandian-Xuanfu-Amtssitz (Tusi) (Kreis Lianghe)
Guoshang muyuan 国殇墓园 4-246 Tengchong 腾冲县 Friedhof der Nationalhelden (Kreis Tengchong) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg)
Hanzhuang chengzhi 汉庄城址 5-106 Baoshan shi 保山市 Befestiges Dorf aus der Zeit der Han-Dynastie (Baoshan)
Shizhaishan gumuqun 石寨山古墓群 5-179 Jinning xian 晋宁县 Shizhaishan-Gräber (Kreis Jinning)
Lijiashan gumuqun 李家山古墓群 5-180 Jiangchuan xian 江川县 Lijiashan-Gräber (Kreis Jiangchuan)
Xizhou Baizu gu jianzhuqun 喜洲白族古建筑群 5-404 Dali shi 大理市 Alte Architektur der Bai in Xizhou (Dali)
Jianshui wenmiao 建水文庙 5-405 Jianshui xian 建水县 Konfuzianischer Tempel von Jianshui (Kreis Jianshui)
Qiongzhu si 筇竹寺 5-406 Kunming shi 昆明市 Qiongzhu-Tempel (Bambus-Tempel) (Kunming)
Yuan Shizu Pingyunnan bei 元世祖平云南碑 5-464 Dali shi 大理市 Pingyunnan-Stele des Yuan Shizu (Kublai Khan) (Dali)
Cangyuan yahua 沧源崖画 5-465 Cangyuan xian 沧源县 Felsmalereien von Cangyuan (Kreis Cangyuan)
Baiyang cun yizhi 白羊村遗址 6-187 Binchuan xian 宾川县 Baiyangcun (neolithischer Fundort) (Kreis Binchuan)
Longyutu shanchengzhi 山龙(山字旁加龙)山于(山字旁加于)图山城址 6-188 Weishan xian 巍山县 Longyutu Shan-Stätte (der ersten Hauptstadt Longyutu des Reiches Nanzhao) (Kreis Weishan)
Batatai muqun 八塔台墓群 6-281 Qujing shi 曲靖市 Batatai-Gräber (Qujing)
Yingpancun muqun 营盘村墓群 6-282 Yongsheng xian 永胜县 Yingpancun-Gräber (Kreis Yongsheng)
Shuimu si ta 水目寺塔 6-738 Xiangyun xian 祥云县 Pagode des Shuimu-Tempels (Kreis Xiangyun)
Huiguang sita he Changle sita 惠光寺塔和常乐寺塔 6-739 Kunming shi 昆明市 Pagode des Huiguang-Tempels und Pagode des Changle-Tempels (Kunming)
Fotu sita 佛图寺塔 6-740 Dali shi 大理市 Pagode des Fotu-Tempels (Schlangenknochen-Pagode 蛇骨塔) (Dali)
Dayao baita 大姚白塔 6-741 Dayao xian 大姚县 Weiße Pagode von Dayao (Kreis Dayao)
Caoxi si 曹溪寺 6-742 Anning shi 安宁市 Caoxi-Tempel (Anning)
Xiushan gu jianzhuqun 秀山古建筑群 6-743 Tonghai xian 通海县 Traditionelle Architektur des Xiushan (Kreis Tonghai)
Zhilin si dadian 指林寺大殿 6-744 Jianshui xian 建水县 Haupthalle des Zhilin-Tempels (Kreis Jianshui)
Baoshan shitoucheng 宝山石头城 6-745 Yulong xian 玉龙县 Baoshan Steinstadt (Kreis Yulong)
Anning wenmiao 安宁文庙 6-746 Anning shi 安宁市 Konfuzianischer Tempel von Anning (Anning)
Zhoucheng Wenmiao he Wumiao 州城文庙和武庙 6-747 Binchuan xian 宾川县 Konfuzianischer Tempel und Kriegsgott-Tempel von Zhoucheng (Kreis Binchuan)
Zhenqingguan gu jianzhuqun 真庆观古建筑群 6-748 Kunming shi 昆明市 Architektur des Zhenqing-Tempels (Kunming)
Heilongtan gu jianzhuqun 黑龙潭古建筑群 6-749 Lijiang shi 丽江市 Architektur des Heilongtan-Teiches (Lijiang)
Longhua si 龙华寺 6-750 Yao'an xian 姚安县 Longhua-Tempel (Kreis Yao'an)
Baoshan Yuhuang ge 保山玉皇阁 6-751 Baoshan shi 保山市 Jadekaiser-Pavillon von Baoshan
Chaoyang lou 朝阳楼 6-752 Jianshui xian 建水县 Changyanglou (Kreis Jianshui)
Ximen jie gu jianzhuqun 西门街古建筑群 6-753 Jianchuan xian 剑川县 Alte Architektur der Ximenjie-Straße (Kreis Jianchuan)
Shaxi Xingjiao si 沙溪兴教寺 6-754 Jianchuan xian 剑川县 Xingjiao-Tempel in Shaxi (Kreis Jianchuan) Yunnan xingjiao temple.jpg
Jinlong qiao 金龙桥 6-755 Lijiang shi 丽江市 Jinlong-Brücke (Lijiang)
Menglian xuanfu sishu 孟连宣抚司署 6-756 Menglian xian 孟连县 Menglian Xuanfu-Amtssitz (Tusi) (Kreis Menglian)
Manduan Fosi 曼短佛寺 6-757 Menghai xian 勐海县 Manduan Fosi (buddhistischer Tempel, 1132, Kreis Menghai)
Shuanglong qiao 双龙桥 6-758 Jianshui xian 建水县 Shuanglong-Brücke (Kreis Jianshui)
Changchun dong 长春洞 6-759 Weishan xian 巍山县 Changchun-Höhle (Kreis Weishan)
Shouguo si 寿国寺 6-760 Weixi xian 维西县 Shouguo-Tempel (Kreis Weixi)
Huize huiguan 会泽会馆 6-761 Huize xian 会泽县 Huize-Gildenhalle (Kreis Huize)
Meng Xiaoju bei 孟孝琚碑 6-861 Zhaotong shi 昭通市 Meng Xiaoju-Stele (Westliche Han-Dynastie) (Zhaotong)
Wang Renqiu bei 王仁求碑 6-862 Anning shi 安宁市 Wang Renqiu-Stele (Anning)
Ma Hazhi mubei 马哈只墓碑 6-863 Jinning xian 晋宁县 Grabstele von Ma Hazhi (Kreis Jinning)
Wujiazhai tielu qiao 五家寨铁路桥 6-1053 Pingbian xian 屏边县 Wujiazhai-Eisenbahnbrücke (Yunnan-Bahn) (Kreis Pingbian)
Cizhong jiaotang 茨中教堂 6-1054 Deqin xian 德钦县 Katholische Kirche im Dorf Cizhong (Kreis Dêqên)
Shilongba shuidianzhan 石龙坝水电站 6-1055 Kunming shi 昆明市 Wasserkraftwerk Shilongba (Kunming)
Mengzi haiguan jiuzhi 蒙自海关旧址 6-1056 Mengzi xian 蒙自县 Altes Zollamt von Mengzi (Kreis Mengzi)
Jijie huochezhan 鸡街火车站 6-1057 Gejiu shi 个旧市 Bahnhof Jijie (Gejiu)
Qihe lou 企鹤楼 6-1058 Shiping xian 石屏县 Qihelou-Gebäude (Kreis Shiping)
Chenshi zongci 陈氏宗祠 6-1059 Shiping xian 石屏县 Ahnentempel der Familie Chen (Kreis Shiping)
Heshun tushuguan jiuzhi 和顺图书馆旧址 6-1060 Tengchong xian 腾冲县 Alte Bibliothek von Heshun (Kreis Tengchong)
Yunyan ta 允燕塔 6-1061 Yingjiang xian 盈江县 Yunyan-Pagode (Kreis Yingjiang)
Guoli xinan lianhe daxue (jiuzhi) 国立西南联合大学 (旧址) 6-1062 Kunming shi 昆明市 Vereinigte Südwest-Universität (ehemalige Stätte) (Zusammenschluss der Peking-Universität, der Tsinghua-Universität und der Nankai-Universität) (Kunming)
Songshan zhanyi jiuzhi 松山战役旧址 6-1063 Longling xian 龙陵县 Altes Songshan-Schlachtfeld (Kreis Longling)
Kangzhan shengli jiniantang 抗战胜利纪念堂 6-1064 Kunming shi 昆明市 Gedächtnishalle zum Sieg gegen die Japaner (Kunming)
Minzu tuanjie shici bei 民族团结誓词碑 6-1065 Pu'er xian 普洱县 Steintafel mit dem Eid der nationalen Solidarität chinesischer Nationalitäten (1951, Erste Nationalitäten-Konferenz in Ning'er) (Kreis Pu'er)

Siehe auch


Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Denkmäler der Volksrepublik China — Die Denkmalliste der Volksrepublik China, (chinesisch 全國重點文物保護單位 / 全国重点文物保护单位 Quánguó zhòngdiǎn wénwù bǎohù dānwèi ‚Denkmäler der Volksrepublik China‘) ist eine vom Staatsrat der Volksrepublik China aufgestellte Denkmalliste… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Sichuan) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Sichuan (Abk. Chuan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Luding qiao 泸定桥 1 22 Luding xian 泸定县… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Guizhou) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Guizhou (Abk. Qian), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Zunyi huiyi huizhi 遵义会议会址 1 21 Zunyi shi… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Chongqing) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Balujun Chongqing… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shaanxi) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Shaanxi (Abk. Shaan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Yan an geming yizhi 延安革命遗址 1 23 Yan an… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Hebei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Héběi (Abk. Ji), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Ranzhuang didaozhan yizhi 冉庄地道战遗址 1 29… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Peking) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Peking (Abk. Jing), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Beijing daxue honglou …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shandong) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Shandong (Abk. Lu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Xiaotangshan Guoshi mu shici 孝堂山郭氏墓石祠 1 54… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Ningxia) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern im Autonomen Gebiet Ningxia der Hui Nationalität (Abk. Ning), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Haibao ta 海宝塔 1… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Gansu) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Gansu (Abk. Gan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Mogao ku 莫高窟 1 35 Dunhuang shi 敦煌市 Mogao… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”