Liste chinesischer buddhistischer Texte

Liste chinesischer buddhistischer Texte

Dies ist eine alphabetische Liste chinesischer buddhistischer Texte. Die Transkription erfolgte in Pinyin-Schreibung, die Schreibung der chinesischen Originaltitel in traditionellen, nicht-vereinfachten chinesischen Schriftzeichen. Die meisten Schriften sind im Buddhistischen Kanon enthalten.

Alphabetische Übersicht

 • Achufo jing 阿閦佛經
 • Aluli jing 阿嚕力經
 • Amituo guyinsheng wang tuoluoni jing 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經
 • Amozhou jing 阿摩晝經
 • Anan fenbie jing 阿難分別經
 • Anantuo muqieni heli tuolinni jing 阿難陀目怯尼呵離陀鄰尼經
 • Anantuo muqieni helituo jing 阿難陀目怯尼呵離陀經
 • Anle ji 安樂集
 • Anlu 安錄
 • Anzhai tuoluonizhou jing 安宅陀羅尼呪經
 • Apidamo fayun zulun 阿毘達磨法蘊足論
 • Apidamo fazhi lun 阿毘達磨發智論
 • Apidamo jieshenzu lun 阿毘達磨界身足論
 • Apidamo jiyimen zulun 阿毘達磨集異門足論
 • Apidamo jushe lun 阿毘達磨倶舍論
 • Apidamo pinlei zu lun 阿毘達磨品類足論
 • Apidamo shishen zulun 阿毘達磨識身足論
 • Apidamo shunzhengli lun 阿毘達磨順正理論
 • Apidamojushelun bensong 阿毘達磨倶舍論本頌
 • Apidamozang xianzong lun 阿毘達磨藏顯宗論
 • Apitan ganluwei lun 阿毘曇甘露味論
 • Apizhejialu yigui pin 阿毘遮迦嚕儀軌品
 • Ba dapusa mantuluo jing 八大菩薩曼荼羅經
 • Ba jiandu lun 八犍度論
 • Bai lun 百論
 • Baifa mingmen lun 百法明門論
 • Baiju piyu jing 百句譬喩經
 • Baipi jing 百譬經
 • Baiyi jiemo 百一羯磨
 • Baiyu jing 百喩經
 • Baiyuan jing 百緣經
 • Baiyuji 百喩集
 • Baizhang gu qinggui 百丈古淸規
 • Baizhang qinggui 百丈淸規
 • Baizi lun 百字論
 • Baji kunan tuoluoni jing 拔濟苦難陀羅尼經
 • Baming pumi tuoluoni jing 八名普密陀羅尼經
 • Ban nihuan jing 般泥洹經
 • Bore deng lun 般若燈論
 • Boredeng lunshi 般若燈論釋
 • Banzhou sanmei jing 般舟三昧經
 • Baodai tuoluoni jing 寶帶陀羅尼經
 • Baodezang jing 寶悳藏經
 • Baoen jing 報恩經
 • Baoji jing 寶積經
 • Baojing sanmei 寶鏡三昧
 • Baojing sanmei ge 寶鏡三昧歌
 • Baolouge jing 寶樓閣經
 • Baoqie jing 寶篋經
 • Baoqieyin tuoluoni jing 寶篋印陀羅尼經
 • Baoxian tuoluoni jing 寶賢陀羅尼經
 • Baoxing lun 寶性論
 • Baoyun jing 寶雲經
 • Baozang lun 寶藏論
 • Baozangshen daming mannaluo yigui jing 寶藏神大明曼拏羅儀軌經
 • Baozangshen mannaluo yigui jing 寶藏神曼拏羅儀軌經
 • Bashi jing 八師經
 • Bazhengdao jing 八正道經
 • Beiben niepanjing 北本涅槃經
 • Beifang Pishamentianwang Suijun hufa zhenyan 北方毘沙門天王隨軍護法眞言
 • Beishan lu 北山錄
 • Bensheng xindiguan jing 本生心地觀經
 • Benshi jing 本事經
 • Benxing jing 本行經
 • Benxingji jing 本行集經
 • Benye jing 本業經
 • Benye yingluo jing shou 本業瓔珞經疏
 • Bian zhongbian lun 辨中邊論
 • Bian zhongbian lun song 辯中邊論頌
 • Bian zhongbianlun shu 辯中邊論疏
 • Bian zhongbianlun shuji 辨中邊論述記, 辯中邊論述記
 • Bian zhongbie lun 辯中邊論
 • Bianzhao dali mingwang jing 遍照大力明王經
 • Bianzheng lun 辯正論
 • Bichu zhue jing 辟除諸惡經
 • Biechuanxin fa yi 別傳心法議
 • Biexingxuan 別行玄
 • Biexingxuanyi 別行玄義
 • Binaiye 鼻奈耶
 • Binaiye guanglü 鼻奈耶廣律
 • Binaiye jing 鼻奈耶經
 • Binaiyejie yinyuan jing 鼻奈耶戒因緣經
 • Binaiyelü 鼻奈耶律
 • Biyan ji 碧巖集
 • Biyan lu 碧岩錄, 碧巖錄
 • Bolanna shemóli da tuoluoni jing 鉢蘭那賖嚩哩大陀羅尼經
 • Bore boluomi duo jing 般若波羅蜜多經
 • Bore boluomiduo xinjing 般若波羅蜜多心經
 • Bore liqu jing 般若理趣經
 • Bore xinjing 般若心經
 • Bu tuizhuan falun jing 不退轉法輪經
 • Bujingguan jing 不淨觀經
 • Bukong juansuo jing 不空羂索經
 • Bukong juansuo Piluzhenafo daguanding guangzhenyan 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言
 • Bukong sanzang biaozhiji 不空三藏表制集
 • Busa shanjie jing 菩薩善戒經
 • Butichang zhuangyan tuoluoni jing 菩提場莊嚴陀羅尼經
 • Butuoluo haihui gui 補陀落海會軌
 • Buzeng bujian jing 不增不減經
 • Chang ahan jing 長阿含經
 • Chang ahan shibao fa jing 長阿含十報法經
 • Chanjing xiuxing fangbian 禪經修行方便
 • Chantu 禪圖
 • Chanyuan zhujuan ji duxu 禪源諸詮集都序
 • Chanzha shane yebao jing 占察善惡業報經
 • Chanzong yongjia ji 禪宗永嘉集
 • Cheng weishi baoshenglun 成唯識寶生論
 • Cheng weishi lun 成唯識論
 • Cheng weishi lun liaoyideng 成唯識論了義燈
 • Cheng weishi lun shouyao 成唯識論樞要
 • Cheng weishi lun yanmi 成唯識論演祕
 • Cheng weishilun shouji 成唯識論述記
 • Chengshi lun 成實論
 • Chengshilun shu 成實論疏
 • Chengweishi lun shouji 述記
 • Chengzan dasheng gongde jing 稱讚大乘功德經
 • Chengzan jingtu fo sheshou jing 稱讚淨土佛攝受經
 • Chengzan rulai gongde shenzhou jing 稱讚如來功德神呪經
 • Chigui 敕規
 • Chiju shenzhou jing 持句神呪經
 • Chishi tuoluoni jing 持世陀羅尼經
 • Chixiu Baizhang qinggui 勅修百丈淸規
 • Chixiu qinggui 敕修淸規
 • Chu sanzang jiji 出三藏記集
 • Chu yiqie jibing tuoluoni jing 除一切疾病陀羅尼經
 • Chuan fabao ji 傳法寶紀
 • Chuandeng lu 傳燈錄
 • Chuanfa zhengzong ji 傳法正宗記
 • Chuanlao Jingangjing zhu 川老金剛經註
 • Chuanxin fǎyao 傳心法要
 • Chubing jing 除病經
 • Chujing 出經
 • Chusheng wubian men tuoluoni jing 出生無邊門陀羅尼經
 • Chusheng wuliangmen chi jing 出生無量門持經
 • Chusheng yiqie rulai fayan bianzhao dali mingwang jing 出生一切如來法眼遍照大力明王經
 • Chuyao jing 出曜經
 • Cishi pusa shiyuan tuoluoni jing 慈氏菩薩誓願陀羅尼經
 • Da aluohan nantimiduoluo suoshuo fazhuji 大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記
 • Da ban niepan jing houfen 大般涅槃經後分
 • Da ban niepan jing 大般涅槃經
 • Da ban niepan jing jijie 大涅槃經集解
 • Da baoji jing 大寶積經
 • Da bore po luo mi jing 大般若波羅蜜經
 • Da foding da tuoluoni 大佛頂大陀羅尼
 • Da foding jing 大佛頂經
 • Da foding rulai fangguang Xidaduobodaluo tuoluoni 大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼, 大佛頂如來放光悉憺多鉢憺囉陀羅尼
 • Da foding rulai miyin xiuzheng liaoyi zhupusa wanxing shoulengyan jing 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
 • Da foding shoulengyan jing 大佛頂首楞嚴經
 • Da hanlin shengnan na tuoluoni jing 大寒林聖難拏陀羅尼經
 • Da huayan jing luece 大華嚴經略策
 • Da jixiangtiannü shierxie yibaiba ming wugou dasheng jing 大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
 • Da molizhi pusa jing 大摩里支菩薩經
 • Da niepan jing 大涅槃經
 • Da niepan jing houyi tupi fen 大涅槃經後譯荼毘分
 • Da piluzhena chengfo jing shu 大毘盧遮那成佛經疏
 • Da piluzhena foshuo yaolüe niansong jing 大毘盧遮那佛說要略念誦經
 • Da piposha lun 大毘婆沙論
 • Da pusa zang jing 大菩薩藏經
 • Da Song sengshi lue 大宋僧史略
 • Da suiqiu tuoluoni jing 大隨求陀羅尼經
 • Da tuoluoni mofa zhong yizi xinzhou jing 大陀羅尼末法中一字心呪經
 • Da wuliangshou jing 大無量壽經
 • Da zhuangyan jing 大莊嚴經
 • Da zhuangyan jinglun 大莊嚴經論
 • Da zhuangyanlun jing 大莊嚴論經
 • Da zhunti tuoluoni jing 大准提陀羅尼經
 • Daaidao biqiuni jing 大愛道比丘尼經
 • Daban niepan jing tupifen 大般涅槃經荼毘分
 • Dabao guangbo louge shanzhu mimi tuoluoni jing 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經
 • Dabeijing 大悲經
 • Dabianzheng sanzang biaoji 大辯正三藏表集
 • Dabiqiu sanqian weiyi 大比丘三千威儀
 • Dafa ju tuoluoni jing 大法炬陀羅尼經
 • Dafangdeng daji jing 大方等大集經
 • Dafangdeng dingwangshuo jing 大方等頂王說經
 • Dafangdeng rulaizang jing 大方等如來藏經
 • Dafangdeng tuoluoni jing 大方等陀羅尼經
 • Dafangdeng wuxiang jing 大方等無想經
 • Dafangguang daji jing 大方廣大集經
 • Dafangguang fo huayan jing shou 大方廣佛華嚴經疏
 • Dafangguang fo huayan jing suishou yanyi chao 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔
 • Dafangguang fo huayan jing suxuan fenqi tongzhi fanggui 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌
 • Dafangguang fo huayan jingzhong juanjuan dayi lueshou 大方廣佛華嚴經中卷卷大意略敍
 • Dafangguang fo Huayanjing Rufajiepin dunzheng Piluzhena fashen zilun yujia yigui 大方廣佛花嚴經入法界品頓證毘盧遮那法身字輪瑜伽儀軌
 • Dafangguang fo rulai busiyi jingjie jing 大方廣佛如來不思議境界經
 • Dafangguang Manshushīitong zhenpusa huayan benjiao zan yanmandejia fennuwang zhenyan Apizhelujia yigui pin 大方廣曼殊室利童眞菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王眞言阿毘遮嚕迦儀軌品
 • Dafangguang Pusazangjing zhong Wenshushīi genben yizi tuoluoni jing 大方廣菩薩藏經中文殊室利根本一字陀羅尼經
 • Dafangguang rulaizang jing 大方廣如來藏經
 • Dafangguang shilun jing 大方廣十輪經
 • Dafangguang yuanjue xiuduoluo liaoyi jing lueshuzhu 大方廣圓覺修多羅了義經略疏註
 • Dafangguang yuanjue xiuduoluo liaoyijing 大方廣圓覺修多羅了義經
 • Dafangguang zongchi baoguangming jing 大方廣總持寶光明經
 • Dafangguangfo huayan jing 大方廣佛華嚴經
 • Dafangguangfo Huayan jingru fajie pin 大方廣佛華嚴經入法界品
 • Dafangguangrulai busiyi jingjie jing 大方廣如來不思議境界經
 • Dahu ming da tuoluoni jing 大護明大陀羅尼經
 • Dahui pujue chanshi yulu 大慧普覺禪師語錄
 • Dahui Pujue Chanshi zongmen wuku 大慧普覺禪師宗門武庫
 • Dahui yulu 大慧語錄
 • Dahuming jing 大護明經
 • Daihui sanmei jing 逮慧三昧經
 • Daizong zhaozeng sikong dabian zhengguangzhi sanzangheshang biaozhi ji 代宗朝贈司空大辯正廣智三藏和上表制集
 • Daji famen jing 大集法門經
 • Daji jing 大集經
 • Daji yuezang jing 大集月藏經
 • Dajingang miaogaoshan louge tuoluoni 大金剛妙高山樓閣陀羅尼
 • Dajixiang tiannü shierminghao jing 大吉祥天女十二名號經
 • Dale jingang bukong zhenshi sanmeiye jing bore boluomiduo liqushi 大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋
 • Dale jingangsaduo xiuxing chengjiu yigui 大樂金剛薩埵修行成就儀軌
 • Damiao jingang da ganlu Junnali yanman chicheng foding jing 大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經
 • Daming sanzang shengjiao mulu 大明三藏聖教目錄
 • Daming xuruzang zhuji 大明續入藏諸集
 • Damingdu jing 大明度無極經, 大明度經
 • Damoduoluo chan jing 達摩多羅禪經
 • Daode jing 道德經
 • Dapiluzhena chengfo shenbian jiachi jing lianhua taizang puti chuangbiaozhi putong zhenyanzang guangda chengjiu yuqie 大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通眞言藏廣大成就瑜伽
 • Dapin 大品
 • Dapin bore jing 大品般若經
 • Daquanshan jing 大權善經
 • Darijing shu 大日經疏
 • Darijing yishi 大日經義釋
 • Darijing yishi yanmi chao 大日經義釋演密鈔
 • Doushajing (Daśabhūmika) 兜沙經
 • Dasazhe niganzi suoshuo jing 大薩遮尼乾子所說經
 • Dasheng abitama ji lun 大乘阿毘達磨集論
 • Dasheng apidamo zajilun 大乘阿毘達磨雜集論
 • Dasheng baifa mingmen lun 大乘百法明門論
 • Dasheng bei fentuoli jing 大乘悲分陀利經
 • Dasheng benshengxindiguan jing 大乘本生心地觀經
 • Dasheng bianzhao guangming zang wuzi famen jing 大乘遍照光明藏無字法門經
 • Dasheng chengye lun 大乘成業論
 • Dasheng ershier wen 大乘二十二問
 • Dasheng fajie wu chabie lun shou 大乘法界無差別論疏
 • Dasheng fangguang Manshushi pusa huayan benjiao Yanmandejia fennuwang zhenyan dawei deyi guipin 大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王眞言大威德儀軌品
 • Dasheng guang bai lun shi lun 大乘廣百論釋論
 • Dasheng guangbai lun ben 大乘廣百論本
 • Dasheng guanxiang mannaluo jing zhuequ jing 大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經
 • Dasheng ji pusa xuelun 大乘集菩薩學論
 • Dasheng liwenzi puguang mingzang jing 大乘離文字普光明藏經
 • Dasheng qixinlun yiji 大乘起信論義記
 • Dasheng ru lengqie jing 大乘入楞伽經
 • Dasheng rudao cidi 大乘入道次第
 • Dasheng shengjixiang chishi tuoluoni jing 大乘聖吉祥持世陀羅尼經
 • Dasheng sizhairi 大乘四齋日
 • Dasheng tongxing jing 同性經, 大乘同性經
 • Dasheng weishi lun 大乘唯識論
 • Dasheng wuliangshou jing 大乘無量壽經
 • Dasheng wuyun lun 大乘五蘊論
 • Dasheng yizhang 大乘義章
 • Dasheng yujia jingang xinghai manshushīi qianbi qianbo dajiaowangjing 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經
 • Dasheng zhangzhen lun 大乘掌珍論
 • Dasheng zhuangyanjing lun 大乘莊嚴經論
 • Datang nanhai jigui neifa zhuan 大唐南海寄歸内法傳
 • Datang neidian lu 大唐內典錄
 • Datang xiyu ji 大唐西域記
 • Datang xiyu qiufa gaoseng zhuan 大唐西域求法高僧傳
 • Dawei de tuoluoni jing 大威德陀羅尼經
 • Daweili wushusemo mingwang jing 大威力烏樞瑟摩明王經
 • Dayi jing 大意經
 • Dayun jing 大雲經
 • Dayun mizang jing 大雲密藏經
 • Dayun wuxiang jing 大雲無相經
 • Dazang yilan 大藏一覽
 • Dazhi du lun 大智度論
 • Dazhong lǜ 大衆律
 • Dazhou kanding zhongjing mulu 大周刊定衆經目錄
 • Dazhou lu 大周錄
 • Dazhou qianding zhongjing mulu 大周刋定衆經目錄
 • Dichi jing 地持經
 • Dichi lun 地持論
 • Dili sanmeiye jing 底哩三昧耶經
 • Dilisanmeiye budong zunshengzhe niansong mimi fa 底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法
 • Dilun 地論
 • Dishi suowen jing 帝釋所問經
 • Diwei jing 提謂經
 • Dizang benyuan jing 地藏本願經
 • Dizang pusa benyuan jing 地藏菩薩本願經
 • Dizang pusa jing 地藏菩薩經
 • Dizang pusa shizhiari 地藏菩薩十齋日
 • Dizang shilun jing 地藏十輪經
 • Dongfang zuisheng deng wang tuoluoni jing 東方最勝燈王陀羅尼經
 • Dongfang zuisheng dengwang rulai jing 東方最勝燈王如來經
 • Dongshan liangjie chanshi yulu 洞山良价禪師語錄
 • Dongxia sanbao gantong ji 東夏三寶感通記
 • Dongxia sanbao gantong lu 東夏三寶感通錄
 • Dousha jing 兜沙經
 • Duifa lun 對法論
 • Duigen qixing fa 對根起行法
 • Erru sixing lun 二入四行論
 • Ershi weishi shunshi lun 二十唯識順釋論
 • Ershiyizhong lizan jing 二十一種禮讃經
 • Fa lianhua jing xuan zan 法蓮華經玄贊
 • Faguan jing 法觀經
 • Fahua jing 法華經 (妙法蓮華經)
 • Fahua jing chuan ji 法華經傳記
 • Fahua lun 法華論
 • Fahua sanmei jing 法華三昧經
 • Fahua shiqian 法華釋籤
 • Fahua wenju 法華文句
 • Fahua xuan lun 法華玄論
 • Fahua xuanyi 法華玄義
 • Fahua xuanzan 法華玄贊
 • Fahua yishou 法華義疏
 • Fahuaxuanyi shiqian 法華玄義釋籤
 • Faji yaosong jing 法集要頌經
 • Fajing jing 法鏡經
 • Fajing lu 法經錄
 • Faju jing 法句經
 • Fajupiyu jing 法句譬喩經
 • Fajuyu jing 法句喩經
 • Falin zhuan 法琳傳
 • Famiejin jing 法滅盡經
 • Fan dabei shenzhou 番大悲神呪
 • Fangdeng benqi jing 方等本起經
 • Fangdeng dayun jing 方等大雲經
 • Fangdeng tanchi tuoluoni jing 方等檀持陀羅尼經
 • Fangdeng tuoluoni jing 方等陀羅尼經
 • Fangdeng wuxiang dayun jing 方等無相大雲經
 • Fangguang bore boluomi jing 放光般若波羅蜜經
 • Fangguang da zhuangyan jing 方廣大莊嚴經
 • Fangguang jing 放光經
 • Fangguang shilun jing 方廣十輪經
 • Fanwang fazang shu 梵網法藏疏
 • Fanwang jing 幡王經, 梵網經
 • Fanwang jingshu 梵網經疏
 • Fanwang liushierjian jing 梵網六十二見經
 • Fanwangjie shu 梵網戒疏
 • Fanwangjiebenshu 梵網戒本疏
 • Fanwangjing pusa jieben shu 梵網經菩薩戒本疏
 • Fanyi mingyi 翻譯名義
 • Fanyi mingyi ji 翻譯名義集
 • Fayuan zhulin 法苑珠林
 • Fayun zu lun 法蘊足論
 • Fazhi lun 發智論
 • Fazhuji 法住記
 • Fenbie jing 分別經
 • Fenbie yuanqi chusheng famen jing 分別緣起初勝法門經
 • Fenbie yuqie lun 分別瑜伽論
 • Fennuwang daweide yigui pin 忿怒王大威德儀軌品
 • Fenyang wudechanshi yulu 汾陽無德禪師語錄
 • Fo benxingji jing 佛本行集經
 • Fo kaijie fanzhi Aba jing 佛開解梵志阿颰經
 • Fo linniepan ji fazhu jing 佛臨涅槃記法住經
 • Fo suoxing zan 佛所行讚
 • Fo wei xinwang pusa shuotoutuo jing 佛爲心王菩薩說投陀經
 • Fochuiboniepan lueshuo jiaojie jing 佛垂般涅槃略說教誡經
 • Fodi jing 佛地經
 • Fodi lun 佛地論
 • Foding zunsheng tuoluoni jing 佛頂尊勝陀羅尼經
 • Foding da baisangai tuoluoni jing 佛頂大白傘蓋陀羅尼經
 • Foguoji 佛國記
 • Fomieduhou guanhan zangsong jing 佛滅度後棺歛葬送經
 • Fomubaodezang bore boluomi jing 佛母寶悳藏般若波羅蜜經
 • Foshuo Amituo jing 佛說阿彌陀經
 • Foshuo amituo sanyesanfo saloufotan guodu rendao jing 佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經
 • Foshuo anan fenbie jing 佛說阿難分別經
 • Foshuo bashi jing 佛說八師經
 • Foshuo buzeng bujian jing 佛說不增不減經
 • Foshuo dabannihuan jing 佛說大般泥洹經
 • Foshuo dasheng wuliangshou zhuangyan jing 佛說大乘無量壽莊嚴經
 • Foshuo dayij ing 佛說大意經
 • Foshuo dousha jing 佛說兜沙經
 • Foshuo faji jing 佛說法集經
 • Foshuo fenbie shane suoqi jing 佛說分別善惡所起經
 • Foshuo guan milepusa shangsheng doushuotian jing 佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經
 • Foshuo Guanshiyin sanmei jing 佛說觀世音三昧經
 • Foshuo huiyan sanmei jing 佛說慧印三昧經
 • Foshuo jiejie jing 佛說解節經
 • Foshuo jing yezhangjing 佛說淨業障經
 • Foshuo jingdusanmei jing 佛說淨度三昧經
 • Foshuo liudao qietuo jing 佛說六道伽陀經
 • Foshuo moluowang jing 佛說末羅王經
 • Foshuo nengduan jingang bore boluomiduo jing 佛說能斷jin蜜多經
 • Foshuo piluosanmei jing 佛說毘羅三昧經
 • Foshuo pusa ben ye jing 佛說菩薩本業經
 • Foshuo pusa neixi liuboluomi jing 佛說菩薩內習六波羅蜜經
 • Foshuo rulai xingxian jing 佛說如來興顯經
 • Foshuo shidi jing 佛說十地經
 • Foshuo sidi jing 佛說四諦經
 • Foshuo Weimojie jing 維摩詰經
 • Foshuo Wenshushili xunxing jing 佛說文殊師利巡行經
 • Foshuo wuyun jiekong jing 佛說五蘊皆空經
 • Foshuo yueshangnü jing 佛說月上女經
 • Foshuo zhaohun jing 佛說招魂經
 • Foshuo zhoumei jing 佛說呪魅經
 • Foxing lun 佛性論
 • Foyijiao jing 佛遺教經
 • Fozu lidaitongzai 佛祖歷代通載
 • Fozu tongji 佛祖統紀
 • Fu fazang yinyuan zhuan 付法藏因緣傳
 • Furen jing 夫人經
 • Ganlu tuoluoni zhou 甘露陀羅尼呪
 • Ganlujing tuoluoni zhou 甘露經陀羅尼呪
 • Gantong lu 感通錄
 • Gaoseng Faxian zhuan 高僧法顯傳
 • Gaoseng zhuan 高僧傳
 • Gaowang Guanshiyin jing 高王觀世音經
 • Gaowangbaiyi Guanyin jing 高王白衣觀音經
 • Genben shuoyiqie youbu pichuni pinaiye 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶
 • Genben shuoyiqie youbu pinaiye 根本說一切有部毘奈耶
 • Gu jin yijing tuji 古今譯經圖紀
 • Gu qinggui 古淸規
 • Guan puxian pusa xingfa jing 觀普賢菩薩行法經
 • Guan suoyuan lun shi 觀所緣論釋
 • Guan suoyuanyuan lun 觀所緣緣論
 • Guan wuliangshou fo jing 觀無量壽佛經
 • Guan wuliangshou jing 觀無量壽經
 • Guan yaowang yaoshang erpusa jing 觀藥王藥上二菩薩經
 • Guanding jing 灌頂經
 • Guanding qiwanerjian shenwang hu biqiu zhou jing 灌頂七萬二千神王護比丘呪經
 • Guanfo jing 觀佛經
 • Guanfo sanmei hai jing 觀佛三昧海經
 • Guang bore boluomi jing 光般若波羅蜜經
 • Guang hongming ji 廣弘明集
 • Guang Qingliang zhuan 廣淸涼傳
 • Guangbai lun 廣百論
 • Guangbailun ben 廣百論本
 • Guangbo yanjing butuizhuanlun jing 廣博嚴淨不退轉輪經
 • Guangji 光記, 光記
 • Guanglun 廣論
 • Guangshi putixin lun 廣釋菩提心論
 • Guangzan jing 光讚經
 • Guanjing shu 觀經疏
 • Guanshiyin jing 觀世音經
 • Guanshiyin pusa pumen pin 觀世音菩薩普門品
 • Guanshiyin zhedao chuzui jing 觀世音折刀除罪經
 • Guanwuliangshoujing yishu 觀無量壽經義疏
 • Guanxi foxingxiang jing 灌洗佛形像經
 • Guanxin lun 觀心論
 • Guanyin jing 觀音經
 • Guanyin jingxuanyi 觀音經玄義
 • Guanyin xuan 觀音玄
 • Guanyin Xuanyi 觀音玄義
 • Guanzizai pusa shuo puxian tuoluoni jing 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經
 • Guanzizai shuo puxian jing 觀自在說普賢經
 • Guda xinxing chanshi mingtabei 故大信行禪師銘塔碑
 • Gugui 古規
 • Guijing yi 歸敬儀
 • Guodu rendao jing 過度人道經
 • Hebu Jin guangming jing 合部金光明經
 • Hongming ji 弘明集
 • Houfen 後分
 • Huaji louge tuoluoni jing 花積樓閣陀羅尼經
 • Huaji tuoluoni shenzhou jing 華積陀羅尼神呪經
 • Huaju tuoluonizhou jing 花聚陀羅尼呪經
 • Huangbo xiyun chanshi yulu 黃檗希運禪師語錄
 • Huangboshan duanji chanshi wanling lu 黃檗山斷際禪師宛陵錄
 • Huangboshan duanji chanshi zhuanxin fayao 黃檗山斷際禪師傳心法要
 • Huayan fajie xuanjing 華嚴法界玄鏡
 • Huayan jing 华严经, 華嚴經
 • Huayan jing ru fajie pin 華嚴經入法界品
 • Huayan jing zhuanji 華嚴經傳記
 • Huayan jingnei zhangmen dengza kongmu zhang 華嚴經內章門等離孔目章
 • Huayan jingshu 華嚴經疏
 • Huayan kongmu zhang 華嚴孔目章
 • Huayan shushi yichao 華嚴疏釋義抄
 • Huayan tanxuan ji 華嚴探玄記
 • Huayan wujiao zhang 華嚴五教章
 • Huayan yisheng jiao fenqi zhang 華嚴一乘教義分齊章
 • Huayan youxin fajie ji 華嚴遊心法界記
 • Huayanjing tanxuan ji 華嚴經探玄記
 • Huayanjing xintuoluoni 華嚴經心陀羅尼
 • Huayanjing yigui 花嚴經儀軌
 • Huayanjing yihai bomen 華嚴經義海百門
 • Hua-yen wu-shih yao wen-ta 華嚴五十要問答
 • Huilin yinyi 慧琳音義
 • Huilin yiqie jing yin yi 慧琳一切經音義
 • Huishang pusa wen dashanquan jing 慧上菩薩問大善權經
 • Huishang pusa wendaquanshan jing 慧上菩薩問大權善經
 • Huixiang lun jing 迴向輪經
 • Huizheng lun 廻諍論
 • Huming famen shenzhou jing 護命法門神呪經
 • Ji gujin fadao lunheng 集古今佛道論衡
 • Jianru lun 煎乳論
 • Jiapiluolun 迦毘羅論
 • Jiaye xianren shuo yinüren jing 迦葉仙人說醫女人經
 • Jieguo yinyuan jing 戒果因緣經
 • Jiejie jing 解節經
 • Jieshen zulun 界身足論
 • Jieshenmi jing 解深密經
 • Jieshenmi jing shu 解深密經疏
 • Jieshu shanbu 戒疏刪補
 • Jietuolu jing 解脫律經
 • Jieyinyuan jing 戒因緣經
 • Jigui zhuan 寄歸傳
 • Jiliang lun 集量論
 • Jilun 集論
 • Jin guangming jing xuanyi 金光明經玄義
 • Jin qishi lun 金七十論
 • Jing yezhang jing 淨業障經
 • Jingang bore jing shulun zuanyao 金剛般若經疏論纂要
 • Jingang bore lun 金剛般若論
 • Jingang borejing lun 金剛般若經論
 • Jingang cuisui tuoluoni 金剛摧碎陀羅尼
 • Jingang bore boluo jing 金剛般若波羅經
 • Jingang jing 金剛經
 • Jingang jing shoulun zuanyao 金剛經疏論纂要
 • Jingang jun jing jingang ding yiqie rulai shen miao mimi Jingang jie da sanmeiye xiuxing sishierzhong tanfa jing zuoyong weiyi faze da pilu zhena fo jingang xindi famen mifa jie tanfa yize 金剛峻經金剛頂一切如來深妙祕密金剛界大三昧耶修行四十二種壇法經作用威儀法則大毘盧遮那佛金剛心地法門祕法戒壇法儀則
 • Jingang mimi shanmen tuoluoni jing 金剛祕密善門陀羅尼經
 • Jingang mimi shanmen tuoluonizhou jing 金剛祕密善門陀羅尼呪經
 • Jingang sanmei jing 金剛三昧經
 • Jingang sanmei lun 金剛三昧論
 • Jingang shangwei tuoluoni jing 金剛上味陀羅尼經
 • Jingangchang tuoluoni jing 金剛場陀羅尼經
 • Jingangchang zhuangyan bore boluomiduo jiaozhong yifen 金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分
 • Jingangding chaosheng sanjiejing shuo wenshu wuzi zhenyan shengxiang 金剛頂超勝三界經說文殊五字眞言勝相
 • Jingangding dayujia mimi xin di famen yijue 金剛頂大瑜伽祕密心地法門義訣
 • Jingangding jing 金剛頂經
 • Jingangding yijue 金剛頂義訣
 • Jingangding yujia Jingangsaduo wumimi xiuxing niansong yigui 金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌
 • Jingangding yujia zhong fa anouduoluo sanmiaosanputi xin lun 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論
 • Jingangding yujia zhong lüechu niansong jing 金剛頂瑜伽中略出念誦經
 • Jingangdingjing manshushīi pusa wuzi xintuoluoni pin 金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品
 • Jingangdingjing yizi dinglunwang yujia yiqie shi chu niansong chengfo yigui 金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌
 • Jingangdingjing yujia shiba hui zhigui 金剛頂經瑜伽十八會指歸
 • Jingangdingjing yujqie Wenshushili pusa fa yipin 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品
 • Jingangfeng louge yiqie yujia yuqi jing 金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經
 • Jingangshou pusa jiangfu yiqie buduo dajiaowangjing 金剛手菩薩降伏一切部多大教王經
 • Jingangtan guangda qingjing tuoluoni jing 金剛壇廣大淸淨陀羅尼經
 • Jingde chuandeng lu 景德傳燈錄
 • Jinggangjing lun 金剛經論
 • Jinglu yixiang 經律異相
 • Jingming jing 淨名經
 • Jingtu lun 淨土論
 • Jingtu sheng wusheng lun 淨土生無生論
 • Jingtu shiyi lun 淨土十疑論
 • Jingtulun zhu 淨土論註
 • Jingtuwangshenglun 淨土往生論
 • Jingu jing 金鼓經
 • Jinguangming jing 金光明經
 • Jinguangming zuishengwang jing 金光明最勝王經
 • Jingxin jieguan fa 淨心戒觀法
 • Jishenzhou sanbao gantong lu 集神州三寶感通錄
 • Jishenzhou tasi sanbao gantong lu 集神州塔寺三寶感通錄
 • Jiuba yankou egui tuoluoni jing 救拔焰口餓鬼陀羅尼經
 • Jiuheng jing 九橫經
 • Jiujing dabei jing 究竟大悲經
 • Jiujing yisheng baoxing lun 究竟一乘寶性論
 • Jiuliao xiaoer jibing jing 救療小兒疾病經
 • Jiumianran egui tuoluoni shenzhou jing 救面燃餓鬼陀羅尼神呪經
 • Jiyimen lun 集異門論
 • Jiyimen zulun 集異門足論
 • Jizhao shenbian sanmodi jing 寂照神變三摩地經
 • Jue zuifu jing 決罪福經
 • Juedingzang lun 決定藏論
 • Jueguan lun 絕觀論
 • Jushe lun 倶舍論
 • Kaiyuan shijiao lu 開元釋教錄
 • Kaiyuanlu 開元錄
 • Kanding ji 刊定記
 • Kongmu zhang 孔目章
 • Kongqiao jing 孔雀經
 • Kongqiao wang zhou jing 孔雀王咒經
 • Kongque mingwang jing 孔雀明王經
 • Laozi Huahu jing 老子化胡經
 • Lebang yigao 樂邦遺稿
 • Lengjia jing 楞伽經
 • Lengjia shizi ji 楞伽師資記
 • Lengqia abaduoluo baojing 楞伽阿跋多羅寶經
 • Lengyan jing 楞嚴經
 • Lexiu bozhang qinggui 勒修百丈淸規
 • Liang gaoseng zhuan 梁高僧傳
 • Liang shelun 梁攝論
 • Liangjuan wuliang shou jing 兩卷無量壽經
 • Liangyi she dasheng lunshi 梁譯攝大乘論釋
 • Liangzhao fu dashi song jingang jing 梁朝傅大師頌金剛經
 • Lianhua jing lun 蓮華經論
 • Lianhua yan tuoluoni jing 蓮華眼陀羅尼經
 • Lianhuamian jing 蓮華面經
 • Liao zhibing jing 療痔病經
 • Lidai fabao ji 歷代法寶記
 • Lidai sanbao ji 歷代三寶紀, 歷代三寶記
 • Limen lun 理門論
 • Linji lu 臨濟錄
 • Liqu jing 理趣經
 • Liqushi 理趣釋
 • Liu men tuoluoni jing lun 六門陀羅尼經論
 • Liu miaofa men 六妙法門
 • Liudao ji jing 六道集經
 • Liudao qietuo jing 六道伽陀經
 • Liudu wuji ji 六度無極集*
 • Liudu wuji jing 六度無極經
 • Liuduji jing 六度集經
 • Liumen tuoluoni jing 六門陀羅尼經
 • Liushier jian jing 六十二見經
 • Liuzi zhouwang jing 六字呪王經
 • Liuzu dashi fabao tan jing 六祖大師法寶壇經
 • Liuzu tanjing 六祖壇經
 • Liyou tianzhu jizhuan 歷遊天竺記傳
 • Lüechu jing 略出經
 • Lüechu niansong jing 略出念誦經
 • Lüeqijie foming jing 略七階佛名經
 • Lüeshi xin Huayan jing xiuxing cidi jueyi lun 略釋新華嚴經修行次第決疑論
 • Lüeshuojiaojie jing 略說教誡經
 • Lüjing 律經
 • Lüjing zhu 律經註
 • Lunzhu 論註
 • Luomona shuo jiuliao xiaoer jibing jing 囉嚩拏說救療小兒疾病經
 • Luoyang qielan ji 洛陽伽藍記
 • Manshu wuzi xintuoluoni jing 曼殊五字心陀羅尼經
 • Manshushili Pusazhouzang zhong yizi zhouwang jing 曼殊師利菩薩呪藏中一字呪王經
 • Mayi jing 罵意經
 • Mayou sanxiang jing 馬有三相經
 • Mazu Daoyi chanshi guanglu 馬祖道一禪師廣錄
 • Miao biyin chuang tuoluoni jing 妙臂印幢陀羅尼經
 • Miaobi pusa wen jing 妙臂菩薩問經
 • Miaofa lianhua jing 妙法蓮華經
 • Miaofa lianhua jing youpotishe 妙法蓮華經憂波提舍
 • Miaofa lianhua jinglun youboti she 妙法蓮華經論憂波提舍
 • Miaofa lianhua jingxuanyi 妙法蓮華經玄義
 • Miaofa lianhuaj ing lun 妙法蓮華經論
 • Miaofalianhuajing wenju 妙法蓮華經文句
 • Miaohuitongnǚ jing 妙慧童女經
 • Miaojixiang dajiao ing 妙吉祥大教經
 • Miaojixiang zuisheng genben dajiaojing 妙吉祥最勝根本大教經
 • Miaose tuoluoni jing 妙色陀羅尼經
 • Miaoun shangle wang mimi busiyi dajiaowang jing 妙輪上樂王祕密不思議大教王經
 • Miji jing 密迹經
 • Miji jingang lishi hui 密迹金剛力士會
 • Miji lishi da quan shen wangjing ji song 密跡力士大權神王經偈頌
 • Miji lishi jing 密跡力士經
 • Mile pusa fayuanwang ji 彌勒菩薩發願王偈
 • Mile pusa suowen benyuan jing 彌勒菩薩所問本願經
 • Mile pusa suowen jinglun 彌勒菩薩所問經論
 • Mile shangsheng jing 彌勒上生經
 • Mile suowen lun 彌勒所問論
 • Mile xiasheng jing 彌勒下生經
 • Mimi sanmei dajiaowang jing 祕密三昧大教王經
 • Mimiming yigui 祕密名儀軌
 • Mimixiang jing 祕密相經
 • Mingkuang shu 明曠疏
 • Mingyi ji 名義集, 名義集
 • Miyan jing 密嚴經
 • Modengnü jiexing zhongliushi jing 摩登女解形中六事經
 • Modengnü jing 摩鄧女經
 • Modengqie jing 摩登伽經
 • Mohe bore fangguang jing 摩訶般若放光經
 • Mohe bore boloumi daoxing jing 摩訶般若波羅蜜道行經
 • Mohe bore boluomiduo xinjing 摩訶般若波羅蜜多心經
 • Mohe boruo boluomi jing 摩訶般若波羅蜜經
 • Mohe sengqi lǜ 摩訶僧祇律
 • Mohe zhiguan 摩訶止觀
 • Moheyan lun 摩訶衍論
 • Moluowang jing 末羅王經
 • Moniluo dan jing 摩尼羅亶經
 • Mouli jing 牟梨經
 • Nanatian jing 那拏天經
 • Nanben niepan jing 南本涅槃經
 • Nanhai jigui neifa zhuan 南海寄歸內法傳
 • Nanhai jigui zhuan 南海寄歸傳
 • Nengduan jingang bore boluomiduo jing 能斷金剛般若波羅蜜多經
 • Nengduan jingang jing 能斷金剛經
 • Nengjing yiqie yan jibing tuoluoni jing 能淨一切眼疾病陀羅尼經
 • Nianfo sanmei baowang lun 念佛三昧寶王論
 • Niepan jing 涅槃經
 • Niepan jing houfen 涅槃經後分
 • Niepanjing shu 涅槃經疏
 • Nijutuofanzhi jing 尼拘陀梵志經
 • Peihua jing 悲華經
 • Pinaiye jing 毘奈耶經
 • Pinlei zulun 品類足論
 • Piposhalü 毘婆沙律
 • Piposhifo jing 毘婆尸佛經
 • Poshalun 婆沙論
 • Poxiang lun 破相論
 • Poxie lun 破邪論
 • Pubian guangming qingjing chicheng ruyibao yinxin wunengsheng damingwang dasuiqiu tuoluoni jing 普遍光明淸淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經
 • Pumen pin 普門品
 • Pumenpin jing 普門品經
 • Pusa ben shengman lun 菩薩本生鬘論
 • Pusa benye jing 菩薩本業經
 • Pusa benye yingluojing 菩薩本業瓔珞經
 • Pusa cong Doushoutian jiang shenmutai shuo guangpu jing 菩薩從兜術天降神母胎說廣普經
 • Pusa di chi lun 菩薩地持論
 • Pusa diqi jing 菩薩地持經
 • Pusa jie ben 菩薩戒本
 • Pusa jie jingshu 菩薩戒經疏
 • Pusa jiejiemo wen 菩薩戒羯磨文
 • Pusa jieshu 菩薩戒疏
 • Pusa xindi pin 菩薩心地品
 • Pusa yingluo benye jing 菩薩瓔珞本業經
 • Pusa yingluo jing 菩薩瓔珞經
 • Pusajie jingyishu 菩薩戒經義疏
 • Pusajie yiji 菩薩戒義記
 • Pusajie yishu 菩薩戒義疏
 • Pusajiejing yiji 菩薩戒經義記
 • Puti shenzhou jing 菩提神呪經
 • Puti tuoluoni jing 菩提陀羅尼經
 • Puti xin jing 菩提心經
 • Puti ziliang lun 菩提資糧論
 • Putichang suoshuo Yizi ding lunwang jing 菩提場所說一字頂輪王經
 • Putichangsuo jing 菩提場所經
 • Putidamo nanzong ding shifei lun 菩提達摩南宗定是非論
 • Putixin lun 菩提心論
 • Putixing jing 菩提行經
 • Putiziliang lun 菩提資量論
 • Puxian guan jing 普賢觀經
 • Puxian pusa xingyuan zan 普賢菩薩行願讚
 • Puxian xingyuan zan 普賢行願讚
 • Puyao jing 普曜經
 • Qianbo jing 千鉢經
 • Qianshou heyao jing 千手合薬經
 • Qianshou qianyan guanshiyin pusa zhibing heyao jing 千手千眼觀世音菩薩治病合藥經
 • Qianshouyan dabeixinzhou xingfa 千手眼大悲心呪行法
 • Qianzhuan tuoluoni guanshiyin pusa zhou 千轉陀羅尼觀世音菩薩呪
 • Qifo fumu xingzi jing 七佛父母姓字經
 • Qifo jing 七佛經
 • Qifo ming jing 七佛名經
 • Qifo minghao gongde jing 七佛名號功德經
 • Qimengjing 七夢經
 • Qing guanshiyin jing 請觀世音經
 • Qing guanshiyin pusa xiaofu duhai tuoluonizhou jing 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經
 • Qingjing fashen Piluzhena xindi famen chengjiu yiqie tuoluo ni sanzhong xidi 淸淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地
 • Qingjing faxing jing 淸淨法行經
 • Qingjing guanshiyin puxian tuoluoni jing 淸淨觀世音普賢陀羅尼經
 • Qinglong shuchao 靑龍疏鈔
 • Qingqui 淸規
 • Qiuwen chifa 求聞持法
 • Qixinlun shou bi xueji 起信論疏筆削記
 • Qixinlun Tanyan shu 起信論曇延疏
 • Qixinlun yiji 起信論義記
 • Qixinlun yishu 起信論義疏
 • Rangxiang jingang tuoluoni jing 壤相金剛陀羅尼經
 • Ren benyusheng jing 人本欲生經
 • Rentian yanmu 人天眼目
 • Renwang bore jing shou 仁王般若經疏
 • Renwang bore boluomi jing 仁王般若波羅蜜經
 • Renwang bore jing 仁王般若經
 • Renwang huguo bore boluomi jing 仁王護國般若波羅蜜經
 • Renwang huguo bore boluomi duo jing tuoluoni niansong yigui 仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌
 • Renwang huguo bore yigui 仁王護國般若儀軌
 • Renwang jing 仁王經
 • Renwang niansong yigui 仁王念誦儀軌
 • Renxian jing 人仙經
 • Ru apidamo lun 入阿毘達磨論
 • Ru Dasheng lun 入大乘論
 • Ru lengqie jing 入楞伽經
 • Ruizhou Zongshan Liangjie chanshi yulu 瑞州洞山良价禪師語錄
 • Rulai fangbian shanqiaozhou jing 如來方便善巧呪經
 • Rulai shanqiaozhou jing 如來善巧呪經
 • Rulai shijiao shengjunwang jing 如來示教勝軍王經
 • Rulai xingxian jing 如來興顯經
 • Rulaixin jing 如來心經
 • Rulengqiexin xuanyi 入楞伽心玄義
 • Rushilun fanzhinan pin 如實論反質難品
 • Ruyi moni tuoluoni jing 如意摩尼陀羅尼經
 • Ruyibao zongchi wang jing 如意寶總持王經
 • San wuxing lun 三無性論
 • Sanbao gantong lu 三寶感通錄
 • Sanbaoji 三寶紀
 • Sanhui jing 三慧經
 • Sanjie fofa 三階佛法
 • Sanqian foming jing 三千佛名經
 • Sanqian weiyi jing 三千威儀
 • Sanshierxiang jing 三十二相經
 • Sanzhong xidi podiyu zhuan yezhang chu sanjie mimi tuoluonifa 三種悉地破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼法
 • Sanzhong xuanyi 三重玄義
 • Sapoduobu pini modeleqie 薩婆多部毘尼摩得勒伽
 • Sazhe Niqianzi jing 薩遮尼乾子經
 • Shanfa fangbian tuoluoni jing 善法方便陀羅尼經
 • Shangsheng jing 上生經
 • Shanhaihui pusa jing 山海慧菩薩經
 • Shanjian lu 善見律
 • Shanjianlü piposha 善見律毘婆沙
 • Shanjie jing 善戒經
 • Shanshengzi jing 善生子經
 • Shanye jing 善夜經
 • Shaoshiliumen ji 少室六門集
 • She dasheng lun 攝大乘論
 • She dasheng lun shilun 攝大乘論釋論
 • She dasheng lun shu 攝大乘論疏
 • She dashenglun ben 攝大乘論本
 • She dashenglun shi 攝大乘論釋
 • Shedasheng lun 攝大乘論本
 • Shedashenglun shiqin shi 攝大乘論世親釋
 • Shedashenglun wuxing shi 攝大乘論無性釋
 • Shelun 攝論
 • Shelun shi 攝論釋
 • Shen xiyou jing 甚希有經
 • Sheng chishi tuoluoni jing 聖持世陀羅尼經
 • Sheng chuang bi yin tuoluoni jing 勝幢臂印陀羅尼經
 • Sheng da zongchi wang jing 聖大總持王經
 • Sheng fomu xiaozi bore boluomiduo jing 聖佛母小字般若波羅蜜多經
 • Sheng guan zi zai pu sa fan zan 聖觀自在菩薩梵讚
 • Sheng guanzizai pusa yibaibaming jing 聖觀自在菩薩一百八名經
 • Sheng jing 生經
 • Sheng xukongzang pusa tuoluoni jing 聖虛空藏菩薩陀羅尼經
 • Sheng Yanmandejia weinuwang licheng dashen yan niansong fa 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法
 • Sheng yaomu tuoluoni jing 聖曜母陀羅尼經
 • Sheng zhuangyan tuoluoni jing 聖莊嚴陀羅尼經
 • Sheng zuishang dengming rulai tuoluoni jing 聖最上燈明如來陀羅尼經
 • Sheng zuisheng tuoluoni jing 聖最勝陀羅尼經
 • Shengchuang biyin jing 勝幢臂印經
 • Shengliuzi damingwang tuoluoni jing 聖六字大明王陀羅尼經
 • Shenglun 聲論
 • Shengman bǎoku 勝鬘寶窟
 • Shengman shizi hu yisheng da fangbian fangguang jing 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經
 • Shengmanjing yishu benyi 勝鬘經義疏本義
 • Shengtianwang bore boluomi jing 勝天王般若波羅蜜經
 • Shengtianwang bore jing 勝天王般若經
 • Shengtianwang jing 勝天王經
 • Shengwang jing 聲王經
 • Shengyidi lun 勝義諦論
 • Shengzong shijuyi lun 勝宗十句義論
 • Shen-mi ching 深蜜經
 • Shenmi jietuo jing 深密解脫經
 • Shenmi jing 深密經
 • Shentong youxi jing 神通遊戲經
 • Shenzhe ching 深蟄經
 • Shewei fen 闍維分
 • Shi moheyan lun 釋摩訶衍論, 釋論
 • Shi yinyuan jing 試因緣經
 • Shi yiqie wuwei tuoluoni jing 施一切無畏陀羅尼經
 • Shibahui zhigui 十八會指歸
 • Shibakong lun 十八空論
 • Shichan boluomi cidi famen 釋禪波羅蜜次第法門
 • Shichugui 時處軌
 • Shidi yiji 十地義記
 • Shidipin 十地品
 • Shi'er fo ming shenzhou jiaoliang gongde chuzhang miezui jing 十二佛名神呪校量功德除障滅罪經
 • Shi'eryou jing 十二遊經
 • Shijia fangzhi 釋迦方志, 釋迦方誌
 • Shijia pu 釋迦譜
 • Shijian jing 世間經
 • Shijuyi lun 十句義論
 • Shilun jing 十輪經
 • Shimen bianhuo lun 十門辯惑論
 • Shimen guijingyi 釋門歸敬儀
 • Shiqian 釋籤
 • Shishenzu lun 識身足論
 • Shishi fa wushi song 事師法五十頌
 • Shishi jigu lue 釋氏稽古略
 • Shisong lü 十誦律
 • Shixiang boruo boluomi jing 實相般若波羅蜜經
 • Shiyimian shenzhou xin jing 十一面神咒心經
 • Shizhu jing 十住經
 • Shizhuegui yinshi jishui faping shouyin 施諸餓鬼飮食及水法幷手印
 • Shizi fenxun pusa suowen jing 師子奮迅菩薩所問經
 • Shou jing 壽經
 • Shou lengyan jing 首楞嚴經
 • Shou shishanjie jing 受十善戒經
 • Shouchi qifo minghao suosheng gongde jing 受持七佛名號所生功德經
 • Shouhu daqianguotu jing 守護大千國土經
 • Shouhu guojiezhu jing 守護國界主經
 • Shouhu guojiezhu tuoluoni jing 守護國界主陀羅尼經
 • Shouhujing 守護經
 • Shouji 述記
 • Shoulengyan sanmei jing 首楞嚴三昧經
 • Shoulengyan yishu zhu jing 首楞嚴義疏注經
 • Shuo wugoucheng jing 說無垢稱經
 • Sidi jing 四諦經
 • Sifen lu 四分律
 • Sifenlü xingshi chao 四分律行事鈔
 • Sijiaoyi 四教義
 • Sijuan lengqie jing 四卷楞伽經
 • Siming zunzhe jiaoxing lu 四明尊者教行錄
 • Sishierzhang jing 四十二章經
 • Sitongzi jing 四童子經
 • Sitongzi sanmei jing 四童子三昧經
 • Song gaoseng zhuan 宋高僧傳
 • Sui Tiantai Zhizhe dashi biezhuan 隋天台智者大師別傳
 • Suiqiu jide dazizai tuoluoni shenzhou jing 隨求卽得大自在陀羅尼神呪經
 • Suji liyan Moxishouluotian shuo aweishe fa 速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法
 • Supohu tongzi qingwen jing 蘇婆呼童子請問經
 • Suxidi jieluo jing 蘇悉地羯羅經
 • Suxidi jing 蘇悉地經
 • Suxidijieluo gongyang fa 蘇悉地羯羅供養法
 • Taizi hexiu jing 太子和休經
 • Taizi shuahu jing 太子刷護經
 • Tanfayize 壇法儀則
 • Tang gaoseng zhuan 唐高僧傳
 • Tanjing 壇經
 • Tanxuanji 探玄記
 • Tanyan shu 曇延疏
 • Tian qingwen jing 天請問經
 • Tiantai bajiao dayi 天台八教大意
 • Tiantai pusa jiemingkuangshu 天台菩薩戒明曠疏
 • Tiantai pusajie shu 天台菩薩戒疏
 • Tiantai sijiao yi 天台四教義
 • Tiwei boli jing 提謂波利經
 • Tiwei jing 提胃經
 • Tongxing jing 同性經
 • Tuolinnibo jing 陀鄰尼鉢經
 • Tuoluoni ji jing 陀羅尼集經
 • Tuoluoni zaji 陀羅尼雜集
 • Wangfa jing 王法經
 • Wangfa zhengli jing 王法正理經
 • Wangsheng lun 往生論
 • Wanshan tonggui ji 萬善同歸集
 • Weiceng jing 未曾經
 • Weicengyouzhengfa jing 未曾有正法經
 • Weimo jing 維摩經
 • Weimo jing lue shou 維摩經略疏
 • Weimo jing shu 維摩經疏
 • Weimojie suoshuo jing 維摩詰所說經
 • Weimojing wenshou 維摩經文疏
 • Weimojing xuanshou 維摩經玄疏
 • Weinuwang niansong fa 威怒王念誦法
 • Weishi ershi lun 唯識二十論
 • Weishi ershi lun shuji 唯識二十論述記
 • Weishi lun 唯識論
 • Weishi sanshi lun (song) 唯識三十論, 唯識三十論頌
 • Weishi shuji 唯識述記
 • Weishiershilun 二十唯識論
 • Weixin jue 唯心訣
 • Wenshu dajiaowang jing 文殊大教王經
 • Wenshu fa yipin 文殊法一品
 • Wenshushili pusa genben dajiaowangjing jinchi niaowang pin 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品
 • Wenshushili pusa mimixin zhenyan 文殊室利菩薩祕密心眞言
 • Wenshushili suoshuo mohebore boluomi jing 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經
 • Wenshushili wenjing 文殊師利問經
 • Wenshushili yibaibaming fanzan 文殊師利一百八名梵讚
 • Wenshushilipusa shishixing jing 文殊師利菩薩十事行經
 • Wenshuwen jing 文殊問經
 • Wubu xinguan 五部心觀
 • Wuer pingdeng zuishang yuqie dajiaowangjing 無二平等最上瑜伽大教王經
 • Wufen jieben 五分戒本
 • Wufoding jing 五佛頂經
 • Wujiao zhang 五教章
 • Wuliang gongde tuoluoni jing 無量功德陀羅尼經
 • Wuliang men weimi chi jing 無量門微密持經
 • Wuliang qingjing pingdeng jue jing 無量淸浄平等覺經
 • Wuliang shourulai hui 無量壽如來會
 • Wuliangmen pomo tuoluoni jing 無量門破魔陀羅尼經
 • Wuliangshou jing 無量壽經
 • Wuliangshou jingyoubotishe jinglun 無量壽經優波提舍經論
 • Wuliangshoujing lun 無量壽經論
 • Wuliangshoujing youbotishe 無量壽經優婆提舍願生偈
 • Wuliangshoujing youbotishe yuanshengjie 無量壽經優波提舍願生偈
 • Wuliangshoujing youpotishe yuanshengjie zhu 無量壽經優婆提舍願生偈註
 • Wuliangyi jing 無量義經
 • Wumen guan 無門關
 • Wunengsheng fanwang rulai zhuangyan tuoluoni jing 無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經
 • Wushangyi jing 無上依經
 • Wushi piposha lun 五事毘婆沙論
 • Wuwei sanzang chanyao 無畏三藏禪要
 • Wuwei tuoluoni jing 無畏陀羅尼經
 • Wuxiang jing 無想經
 • Wuxiang lun 無想論, 無相論
 • Wuxiang sichen lun 無相思塵論
 • Wuyin piyu jing 五陰譬喩經
 • Wuyun jiekong jing 五蘊皆空經
 • Wuyun lun 五蘊論
 • Wuyun piyu jing 五蘊譬喩經
 • Wuzi baoqie jing 無字寶篋經
 • Wuzi famen jing 無字法門經
 • Wuzi zhoufa 五字咒法
 • Xian wubian fotu gongde jing 顯無邊佛土功德經
 • Xiangfa jueyi jing 像法決疑經
 • Xianglunshu 相論疏
 • Xianguan zhuangyan lun 現觀莊嚴論
 • Xiangxu jietuo jing 相續解脫經
 • Xiangxu jietuodi poluomi liaoyijing 相續解脫地波羅蜜了義經
 • Xiangye jing 象腋經
 • Xianshi lun 顯識論
 • Xianyang lun 顯揚論
 • Xianyang shengjiao lun 顯揚聖教論
 • Xianyang shengjiao lun song 顯揚聖教論頌
 • Xianyu jing 賢愚經
 • Xianzong lun 顯宗論
 • Xiao guanshiyin jing 小觀世音經
 • Xiao wuliangshou jing 小無量壽經
 • Xiaofu duhai jing 消伏毒害經
 • Xiaojing 小經
 • Xiasheng jing 下生經
 • Xichu zhongyao tuoluoni jing 息除中夭陀羅尼經
 • Xici 繫辭
 • Xiepen jing 血盆經
 • Xifang helun 西方合論
 • Xilin yinyi 希麟音義
 • Xin huayan jing lun 新華嚴經論
 • Xindiguan jing 心地觀經
 • Xinfo gongde jing 信佛功德經
 • Xingshi shanbu lǜyi 行事刪補律儀
 • Xingshichao 四分律刪繁補闕行事鈔, 行事鈔
 • Xinjing lu 心鏡錄
 • Xinxinming 信心銘
 • Xitan ziji 悉曇字記
 • Xiu huayan aozhi wangjinhuanyuan guan 修華嚴奥旨妄盡還源觀
 • Xiuxingdibujingguan jing 修行地不淨觀經
 • Xiuxingfangbian chan jing 修行方便禪經
 • Xiyu qiufa gaoseng chuan 西域求法高僧傳
 • Xiyuji 西域記
 • Xu chuandeng lu 續傳燈錄
 • Xu gaoseng zhuan 續高僧傳
 • Xu gujin yijing tuji tu-chi 續古今譯經圖紀
 • Xu Huayan jing lue shou kan ding ji 續華嚴經略疏刊定記
 • Xu ru fajie pin 續入法界品
 • Xuanjing 玄鏡
 • Xuanqian 玄籤
 • Xuanshi futuo suoshuo shenzhou jing 幻師颰陀所說神呪經
 • Xuanyi shiqian 玄義釋籤
 • Xuanying yinyi 玄應音義
 • Xuanzan 玄贊
 • Xukongyun pusa jing 虛空孕菩薩經
 • Xukongzang pusa jing 虛空藏菩薩經
 • Xukongzang pusa neng man zhuyuan zuisheng xin tuoluoni qiuwenchi fa 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法
 • Xukongzang pusa shenzhou jing 虛空藏菩薩神呪經
 • Xukongzang pusa wen qifo tuoluonizhou jing 虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經
 • Xukongzang qiuwen chifa 虛空藏求聞持法
 • Xumoti jing 須摩提經
 • Xuwang 序王
 • Yanmi 演祕
 • Yanshou jing 延壽經
 • Yanshou miaomen tuoluoni jing 延壽妙門陀羅尼經
 • Yaolue niansong jing 要略念誦經
 • Yaoshi jing 藥師經
 • Yaoshi liuliguang qifo benyuan gongde jing 藥師瑠璃光七佛本願功悳經
 • Yaoshi liuliguang rulai benyuan gongde jing 藥師琉璃光如來本願功悳經
 • Yaoshi liuliguang rulai běnyuan gongde jing 藥師琉璃光如來本願功德經
 • Yaoshi qifo gongyang yigui ruyiwang jing 藥師七佛供養儀軌如意王經
 • Yaoshi rulai benyuan jing 藥師如來本願經
 • Yeshu 業疏
 • Yi jing 遺經
 • Yibuzong lun lun 異部宗輪論
 • Yili 義例
 • Yingluo benye jing 瓔珞本業經
 • Yingluo jing 瓔珞經
 • Yinming dashu 因明大疏
 • Yinming ru zhengli lun shu 因明入正理論疏
 • Yinming ru zhengli lun yi 因明入正理論義
 • Yinming ruzhengli lun 因明入正理論
 • Yinming zhenglǐ men lun 因明正理門論
 • Yinming zhengli men lun běn 因明正理門論本
 • Yiqie foshe xiangyingdajiaowang jingshengguan zizai pusa niansongyigui 一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌
 • Yiqie gongde zhuangyanwang jing 一切功德莊嚴王經
 • Yiqie jing yinyi 一切經音義
 • Yiqie mimi zuishang mingyi dajiaowang yigui 一切祕密最上名義大教王儀軌
 • Yiqie rulai suohu guancha zhongsheng shixian focha 一切如來所護觀察衆生示現佛刹
 • Yiqie rulaixin mimi quanshen sheli baoqieyin tuoluoni jing 一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經
 • Yiqie zhijing 一切智經
 • Yiqieliu jing 一切流經
 • Yiqieliu she jing 一切流攝經
 • Yiqiezhi guangming xianren cixin yinyuan bushirou jing 一切智光明仙人慈心因緣不食肉經
 • Yixiang chusheng pusa jing 一向出生菩薩經
 • Yizi jing 一字經
 • Yizi xinzhou jing 一字心呪經
 • Yiziding lunwang jing 一字頂輪王經
 • Yongjia chengdao ge 永嘉證道歌
 • Yongjia ji 永嘉集
 • Yongming zhijiao chanshi weixin jue 永明智覺禪師唯心訣
 • Youpose jie jing 優婆塞戒經
 • Youtianwang jing 優填王經
 • Youxing jing 遊行經
 • Yuanjue jing 圓覺經
 • Yuanming lun 圓明論
 • Yuanqi jing 緣起經
 • Yuanqi shengdao jing 緣起聖道經
 • Yuanshengjie 願生偈
 • Yuanzhao lu 圓照錄
 • Yubao tuoluoni jing 雨寶陀羅尼經
 • Yuedeng sanmei jing 月燈三昧經
 • Yueguang tongzi jing 月光童子經
 • Yueshangnü jing 月上女經
 • Yuezang jing 月藏經
 • Yujia dajiaowang jing 瑜伽大教王經
 • Yujia zhangzhe hui 郁伽長者會 郁伽長者會
 • Yulanpen jing 盂蘭盆經
 • Yulanpen jing shou 盂蘭盆經疏
 • Yun jing 雲經
 • Yunmen guanglu 雲門廣錄
 • Yunmen kuangzhen chanshi guanglu 雲門匡眞禪師廣錄
 • Yuqi jing 瑜祇經
 • Yuqie jiyao yankou shi shi yi 瑜伽集要焰口施食儀軌
 • Yuqie lun 瑜伽論
 • Yuqie shidi lun 瑜伽師地論
 • Yuqiechao 瑜伽鈔
 • Yuqielun ji 瑜伽論記
 • Yuqielun lüezuan 瑜伽論略纂
 • Yuqielun shi 瑜伽論釋
 • Yuqieshidilun lüezuan 瑜伽師地論略纂
 • Yuqieshidilun shi 瑜伽師地論釋
 • Yuye jing 玉耶經, 玉耶經
 • Yuyenü jing 玉耶女經
 • Za ahan jing 雜阿含經
 • Za'apitan xin lun 雜阿毘曇心論
 • Zabaozang jing 雜寶藏經
 • Zaji lun 雜集論
 • Zanyang shengde duoluo pusa yibobaming tuoluoni jing 讚揚聖德多羅菩薩一百八名陀羅尼經
 • Zaoxiang liang du jing 造像量度經
 • Zaxin lun 雜心論
 • Zengyi ahan jing 增一阿含經
 • Zhancha jing 占察經
 • Zhang suozhi lun 彰所知論
 • Zhangzhen lun 掌珍論
 • Zhangzhong lun 掌中論
 • Zhantan xiang shen tuoluoni jing 栴檀香身陀羅尼經
 • Zhaolun 肇論
 • Zhedao jing 折刀經
 • Zheng fahua jing 正法華經
 • Zhengdao ge 證道歌
 • Zhengfa nianchu jing 正法念處經
 • Zhengfanian jing 正法念經
 • Zhengxing jing 正行經
 • Zhenshi jing 眞實經
 • Zhenyuan shijiao lu 貞元釋教錄
 • Zhenyuan xinding shijiao mulu Zhenyuan xinding shijiao mulu 貞元釋教錄略出
 • Zhenyuanlu 貞元錄
 • Zhenyuanxindingshijiao mulu 貞元新定釋教目錄
 • Zhibing heyao jing 治病合藥經
 • Zhiguan fuxing zhuan hongjue 止觀輔行傳弘決
 • Zhiguan xuanwen 止觀玄文
 • Zhiguang mie yiqie yezhang tuoluoni jing 智光滅一切業障陀羅尼經
 • Zhiguanlun 止觀論
 • Zhiju tuoluoni jing 智炬陀羅尼經
 • Zhilun 智論
 • Zhishi 指事
 • Zhiyuan fabao kantong zonglu 至元法寶勘同總錄
 • Zhong shi fen apitan 衆事分阿毘曇
 • Zhong shifen apitan lun 衆事分阿毘曇論
 • Zhongbian fenbie lun 中邊分別論
 • Zhongguan lun shou 中觀論疏
 • Zhongsheng dianji 衆聖點記
 • Zhongshi pitan 衆事毘曇
 • Zhongxumohedi jing 衆許摩訶帝經
 • Zhouwushou 呪五首
 • Zhouwushou jing 咒五首經
 • Zhouwushou nengmie zhongzui qianzhuan tuoluoni jing 呪五首能滅衆罪千轉陀羅尼經
 • Zhu foxin tuoluoni jing 諸佛心陀羅尼經
 • Zhu huayan fajie guanmen 註華嚴法界觀門
 • Zhu huayan fajie guanmen song 註華嚴法界觀門頌
 • Zhu huayanjing ti fajie guanmen song 註華嚴經題法界觀門頌
 • Zhu Weimojie jing 註維摩詰論
 • Zhuanfalun jing 轉法輪經
 • Zhuangyan jing 莊嚴經
 • Zhuangyan jing lun 莊嚴經論
 • Zhuangyan lun 莊嚴論
 • Zhuangyan puti xin jing 莊嚴菩提心經
 • Zhuangyanwang jing 莊嚴王經
 • Zhuangyanwang tuoluoni zhou jing 莊嚴王陀羅尼咒經
 • Zhuangyanwang tuoluonizhoujing 莊嚴王陀羅尼呪經
 • Zhuanshi lun 轉識論
 • Zhufo jihui tuo luo ni jing 諸佛集會陀羅尼經
 • Zhufo jing jie shezhenshi jing 諸佛境界攝眞實經
 • Zhufo xinyin tuoluoni jing 諸佛心印陀羅尼經
 • Zhufo yaoji jing 諸佛要集論
 • Zhufomu jing 諸佛母經
 • Zhunti jing 准提經
 • Zhunti tuoluoni jing 准提陀羅尼經
 • Zhuxingmu tuoluoni jing 諸星母陀羅尼經
 • Zichiji 資持記
 • Zimen jingxun 緇門警訓
 • Zongchi baoguangming jing 總持寶光明經
 • Zongjing lu 宗鏡錄
 • Zongli zhongjing mulu 綜理衆經目錄
 • Zongming lun 總明論
 • Zui wubi jing 最無比經
 • Zuimiao shengding jing 最妙勝定經
 • Zuishang Dasheng jingang dajiao baowang jing 最上大乘金剛大教寶王經
 • Zuishang mimi nanatian jing 最上祕密那拏天經
 • Zuishengwang jing 最勝王經
 • Zuofoxingxiang jing 作佛形像經

Siehe auch

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Chinesischer Dialekt — Die chinesischen oder sinitischen Sprachen bilden einen der beiden Primärzweige der sinotibetischen Sprachfamilie, der andere Primärzweig sind die tibetobirmanischen Sprachen. Chinesische Sprachen werden heute von ca. 1,2 Milliarden Menschen… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste tibetischer Schriftsteller — Liste chronologisch Inhaltsverzeichnis 1 7. 10. Jahrhundert 2 11. Jahrhundert 3 12. Jahrhundert 4 13. Jahrhundert …   Deutsch Wikipedia

 • Liste der Sutrenübersetzer — Mit Sutrenübersetzer sind diejenigen Übersetzer bezeichnet, die den chinesischen buddhistischen Kanon (三蔵, San zang[1]) zusammengetragen haben. Übersetzen bezw. übertragen heißt in diesem Zusammenhang „ins Chinesische“ wobei die Ursprungssprache… …   Deutsch Wikipedia

 • Buddhismus - Personen — Die Liste der Personen des Buddhismus biete eine Aufzählung von für den Buddhismus bedeutender Persönlichkeiten. Inhaltsverzeichnis 1 Historische Persönlichkeiten und Gründer von Schulen 2 Historische Herrscher und politische Persönlichkeiten 3… …   Deutsch Wikipedia

 • Personen des Buddhismus — Die Liste der Personen des Buddhismus bietet eine Aufzählung von für den Buddhismus bedeutenden Persönlichkeiten. Inhaltsverzeichnis 1 Historische Persönlichkeiten und Gründer von Schulen 2 Historische Herrscher und politische Persönlichkeiten 3 …   Deutsch Wikipedia

 • Chinesische Sprachen — Die chinesischen oder sinitischen Sprachen bilden einen der beiden Primärzweige der sinotibetischen Sprachfamilie, der andere Primärzweig sind die tibetobirmanischen Sprachen. Chinesische Sprachen werden heute von ca. 1,3 Milliarden Menschen… …   Deutsch Wikipedia

 • Chinesische Dialekte — Die chinesischen oder sinitischen Sprachen bilden einen der beiden Primärzweige der sinotibetischen Sprachfamilie, der andere Primärzweig sind die tibetobirmanischen Sprachen. Chinesische Sprachen werden heute von ca. 1,2 Milliarden Menschen… …   Deutsch Wikipedia

 • Chinesische Sprache — Die chinesischen oder sinitischen Sprachen bilden einen der beiden Primärzweige der sinotibetischen Sprachfamilie, der andere Primärzweig sind die tibetobirmanischen Sprachen. Chinesische Sprachen werden heute von ca. 1,2 Milliarden Menschen… …   Deutsch Wikipedia

 • Hànyǔ — Die chinesischen oder sinitischen Sprachen bilden einen der beiden Primärzweige der sinotibetischen Sprachfamilie, der andere Primärzweig sind die tibetobirmanischen Sprachen. Chinesische Sprachen werden heute von ca. 1,2 Milliarden Menschen… …   Deutsch Wikipedia

 • Sinitisch — Die chinesischen oder sinitischen Sprachen bilden einen der beiden Primärzweige der sinotibetischen Sprachfamilie, der andere Primärzweig sind die tibetobirmanischen Sprachen. Chinesische Sprachen werden heute von ca. 1,2 Milliarden Menschen… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”